Sede_2014_08

2014.gada 26.jūnija domes sēdē Nr. 8

izskatītie un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

           Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

328

Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas direktoram E.Megnim pašvaldības uzdoto pienākumu saistībā ar mācību iestādes darbības un mācību procesa nodrošināšanu atbilstoši iestādes statusam neveikšanu

Lēmums

2.

329

Par I.Ķ.  iesnieguma izskatīšanu

Lēmums (AA)

3.

330

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Ilūkstes pilsētā

Lēmums

4.

331

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību apvienošanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

5.

332

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Lielceļi’’, Pilskalnes pagastā atsavināšanu.

Lēmums (AA)

6.

333

Par pašvaldības nekustamā īpašuma ‘’Rosība’’, Dvietes pagastā, atkārtotu nomas tiesību izsoli.

Lēmums

7.

334

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Subates pilsētā.

Lēmums

8.

335

Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.V. Subates pilsētā.

Lēmums (AA))

9.

336

Par adreses precizēšanu zemes vienībai un ēkām ‘’Produpe’’ Subates pilsētā.

Lēmums

10.

337

Par adrešu precizēšanu Bebrenes, Pilskalnes, Dvietes, Eglaines un Šēderes pagastos.

Lēmums

11.

338

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Ērgļi’’ Bebrenes pagastā un nosaukumu ‘’Klinšu Ērgļi’’, ‘’Mazie Ērgļi’’, ‘’Kalnu Ērgļi’’ un ‘’Lielie Ērgļi’’ piešķiršanu.

Lēmums (AA)

12.

339

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Cīruļi’’ Bebrenes pagastā un nosaukuma ‘’Kalna Cīruļi’’ un ‘’Kalna Mežs’’ piešķiršanu.

Lēmums (AA)

13.

340

Par D.B.  iznomātās zemes platības precizēšanu Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

14.

341

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz dzīvokļa īpašumu ‘’Avoti 1’’- 4, Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

15.

342

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Zeltiņi’’ Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

16

343

Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu R.L. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

17.

344

Par zemes iznomāšanu I.P. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

18.-28

345-355

 

Par zemes iznomāšanu sakņu dārzu ierīkošanai Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

29.

356

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to apvienošanu Eglainē, Eglaines pagastā.

Lēmums

30.

357

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to precizēšanu Vitkuški, Eglaines pagastā.

Lēmums

31.

358

 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu D.Z. ‘Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā.

Lēmums (AA)

32.

359

 

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu R.S. Ilūkstē, Ilūkstes novadā.

Lēmums (AA)

33.

360

 

Par saistošo noteikumu ‘’Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

34.

361

 

Par atļauju SIA ‘’Ornaments’’ pamatlīdzekļu norakstīšanai.

Lēmums

35.

362

Par finansiālu atbalstu Sēlijas kultūrvēsturiskā novada mazpazīstamo dzejnieku un fotogrāfu darbu albuma ‘’Tava un mana Sēlija’’ izdošanai.

Lēmums

36.

363

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.

Lēmums (AA)

37.

364

 

Par P.Sukatnieka dzejrindu „Zaļie sapņi” izdošanu

Lēmums

38.

365

 

Par novadā dzīvojošu sākumskolas skolēnu ēdināšanas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Zvaniņš’’.

Lēmums

39.

366

 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu no L.O. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

40.

367

Par limita apjoma iedalīšanu H.B. pašpatēriņa zvejai Ombergas ezerā Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

41.

368

 

Par noteikumu ‘’Kārtība, kādā novada pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos nemateriālos ieguldījumus un pamatlīdzekļus’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

42.

369

 

Par nomas maksas noteikšanu stadionam ‘’Stadiona ielā 2, Ilūkstē’’.

Lēmums

43.

370

 

Par grozījumiem 26.01.2012. domes lēmumā Nr.16 (prot.Nr.1; 16.&) ‘’Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu’’.

Lēmums

44.

371

 

Par grozījumiem 30.09.2009. lēmumā Nr.499 ‘’Par maksas pakalpojumu un darba laika noteikšanu Ilūkstes pilsētas sabiedriskai tualetei’’.

Lēmums

45.

372

Par grozījumiem 31.01.2013. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.13 ‘’Par Ilūkstes novada sociālā dienesta sniegto publisko pakalpojumu un to izcenojumu apstiprināšanu’’.

Lēmums

46.

373

Par Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem.

Lēmums

47.

374

Par maksas pakalpojumu noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai un Dienesta viesnīcai.

Lēmums

48.

375

Par maksas pakalpojumu noteikšanu Ilūkstes novada pašvaldībā.

Lēmums

49.

376

Par pirts maksas pakalpojumu noteikšanu Subates pilsētā un Eglaines pagastā.

Lēmums

50.

377

Par maksas pakalpojumiem Dvietes pagasta novadpētniecības materiālu krātuvē.

Lēmums

51.

378

Par Bebrenes pagasta tūrisma maksas pakalpojumiem.

Lēmums

52.

379

Par saistošo noteikumu Nr.5-b/2014 ‘’Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

53.

380

Par ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstes novada sporta un atpūtas centra būvniecībai un stadiona rekonstrukcijai Ilūkstē.

Lēmums

54.

381

Par pašvaldības 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.

Lēmums

Publiskais pārskats

55.

382

Par atļauju amatu savienošanai Vinetai Zemlickai- Ruhmanei.

Lēmums

56.

383

Par atļauju amatu savienošanai Antrai Kuļikovskai.

Lēmums

57.

384

Par atļauju amatu savienošanai Zigfrīdai Plepei.

Lēmums

58.

385

Par finansiālu atbalstu Stefānijas Lazdānes dzejoļu grāmatas „Dievs – es Latvijas zemes bērns”  izdošanai

Lēmums

 Skip to content