Sede_2014_09

2014.gada 31.jūlija domes sēdē Nr.9

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr. p.k.

Lēmuma numurs

    Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

 1.

386

Par Ilonas Linartes – Ružas iecelšanu par llūkstes mūzikas un mākslas skolas direktori.

Lēmums

 2.

387

Par Ilūkstes novada sporta skolas pārskatu un izglītības iestādes darbību.

Lēmums

Pielikums

 3.

388

Par Ilūkstes novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā.

Lēmums

 4.

389

Par dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību Ilūkstes novada pašvaldībā.

Lēmums

Noteikumi

 5.

390

Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ‘’Kaspari’’ Bebrenes pagastā iznomāšanu M.S. un tās nodošanu atsavināšanai.

Lēmums (AA)

 6.

391

Par zemes nomas līguma pagarināšanu biedrībai ‘’Subatieši- sanākam, domājam, darām” Subatē.

Lēmums

 7.

392

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Putni’’ Prodes pagastā.

Lēmums (AA)

 8.

393

Par mantojamās zemes sadali nekustamajā īpašumā ‘’Strautmaļi’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

 9.

394

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Dvietes pagastā.

Lēmums

 10.

395

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to platību precizēšanu Eglaines pagastā.

Lēmums

 11.

396

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to precizēšanu Eglaines pagastā.

Lēmums

 12.

397

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to apvienošanu ‘’Dzidras’’ Eglaines pagastā.

Lēmums

13.–18.

398-403

Par zemes iznomāšanu sakņu dārziem Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

19.

404

Par zemes nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA ‘’Ornaments’’.

Lēmums

20.

405

Par grozījumiem 26.01.2012. lēmumā Nr. 13 „Par novada centrālās bibliotēkas amata vienību un amata algu apstiprināšanu”.

Lēmums

21.

406

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu D.S. sakarā ar bērna piedzimšanu.

Lēmums (AA)

22.

407

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu L.J. sakarā ar bērna piedzimšanu.

Lēmums (AA)

23.

408

Par bilances vērtības palielināšanu Subates pamatskolai.

Lēmums

24.

409

Par saistošo noteikumu Nr.7-b/2014 ‘’Grozījumi 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu’’” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

25.

410

Par pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

Lēmums

Pielikums

26.

411

Par saistošo noteikumu „Grozījums pašvaldības 23.02.2012.saistošajos noteikumos Nr.6/2012     „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Ilūkstes novadā” apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

27.

412

Par noteikumu ‘’Kārtība, kādā tiek organizēta priekšvēlēšanu aģitācija un aģitācijas materiālu izvietošana pirms 12.Saeimas vēlēšanām” apstiprināšanu.

Lēmums

Noteikumi

28.

413

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Subatieši – sanākam, domājam, darām!”

Lēmums

29.

414

Par zemes ierīcības projekta izstrādi pašvaldības nekustamajam īpašumam Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē un tā daļas atsavināšanu.

Lēmums

30.

415

Par līdzekļu piešķiršanu SIA „ORNAMENTS” pašvaldības dzīvojamās mājas Baltmuiža-1, Eglaines pagastā jumta remontam.

LēmumsSkip to content