Sede_2014_11

2014.gada 28.augusta domes sēdē Nr.11

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

417

Par Eglaines pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums

Nolikums

2.

418

Par IZM piešķirto mērķdotāciju sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm.

Lēmums

3.

419

Par grozījumu 26.01.2012. domes lēmumā Nr.16 „Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu”

Lēmums

4.

420

Par Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktora algas likmes     paaugstināšanu.

Lēmums

5.

421

Par grozījumiem 26.01.2014. domes lēmumā Nr.11 „Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu”.

Lēmums

6.

422

Par papildus līdzekļu piešķiršanu Ilūkstes 1. vidusskolai un Ilūkstes mūzikas un mākslas skolai.

Lēmums

7.

423

Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs.

Lēmums

8.

424

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novada reliģiskajām organizācijām.

Lēmums

9.

425

Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā.

Lēmums

Saistošie

10.

426

Par degvielas patēriņa normu noteikšanu pašvaldības mazajai dārza mototehnikai.

Lēmums

11.

427

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu.

Lēmums (AA)

12.

428

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē un adreses Jēkabpils iela 16 A ,Ilūkste piešķiršanu.

Lēmums

13.

429

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – kūts „Raudas skola”, Raudā nomas tiesību izsoli.

Lēmums

14.

430

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Vītoli”, Šēderes pagastā un nosaukuma “Vītoli 1” piešķiršanu.

Lēmums (AA)

15.

431

Par zemes iznomāšanu A.P. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

16.

432

Par zemes iznomāšanu S.Š. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

17.

433

Par zemes iznomāšanu V.R. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

18.

434

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Druvas” Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

19.

435

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu S.G. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

20.

436

Par adrešu piešķiršanu Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

21.

437

Par zemes iznomāšanu S.G. Subatē, Skolas ielā 16.

Lēmums (AA)

22.

438

Par Lilitas Apeles un Ināras Munces atkārtotu ievēlēšanu par Ilūkstes novada bāriņtiesas loceklēm.

Lēmums

23.

439

Par 26.06.2014. saistošo noteikumu Nr. 4/2014 „Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā” precizēšanu.

Lēmums

Saistošie ar PR

24.

440

Par pašvaldības šķūņa domājamās daļas „Ūziņkrogs” Dvietes pagastā iznomāšanu.

Lēmums (AA)

25.

441

Par ikgadējā atmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam

LēmumsSkip to content