Sede_2014_12

2014.gada 25.septembra domes sēdē Nr.12

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k

Lēmuma numurs

Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums

Piezīmes

1.

442

Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas vispārizglītojošās nodaļas 10.-12.klašu skolēnu atbrīvošanu no maksas par dienesta viesnīcu.

Lēmums

2.

443

Par saistošo noteikumu ‘’Līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtība par izglītības ieguvi Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā’’ apstiprināšanu.

Lēmums

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts

3.

444

Par grozījumu 28.08.2014. lēmumā Nr.418 ‘’Par IZM mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm’’.

Lēmums

4.

445

Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai ‘’Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība’’ Šēderes pagastā.

Lēmums

5.

446

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Darbiņi-1’’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

6.

447

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Dārziņi 2’’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

7.

448

Par zemes iznomāšanu A.Z. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

8.

449

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Ozoli’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

9.

450

Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘’Bandinieki’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

10.

451

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma ‘’Slavieši 1’’ Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

11.

452

Par zemes iznomāšanu V.J. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

12.

453

Par zemes iznomāšanu J.V. Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

13.

454

Par zemes nomas līguma pagarināšanu B.K.Dvietes pagastā.

Lēmums (AA)

14.

455

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību robežu maiņu un adreses ‘’Varoņi’’ Dvietes pagastā piešķiršanu.

Lēmums (AA)

15.

456

Par grozījumu 31.07.2014. domes lēmumā Nr.395 ‘’Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai un to platību precizēšanu Eglaines pagastā’’.

Lēmums

16.

457

Par nosaukuma ‘’Briedīši’’ piešķiršanu nekustamajam īpašumam Prodes pagastā.

Lēmums (AA)

17.

458

Par Administratīvās rajona tiesas 2014.gada 26.augusta Sprieduma Lietā Nr.420528813 (A-02172-14/41) izpildi.

Lēmums

18.

459

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu.

Lēmums (AA)

19.

461

Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā.

Lēmums

Saistošie noteikumi

20

462

Par zemes iznomāšanu z/s ‘’Zālītes’’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

21.

463

Par zemes iznomāšanu V.R. Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

22.

464

Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Subates pilsētā.

Jautājuma izskatīšana atlikta

23.

465

Par zemes vienības piekritības noteikšanu pašvaldībai Šēderes pagastā.

Lēmums

24.

466

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Valsts svētkiem no rezerves fonda.

LēmumsSkip to content