Sede_2014_16

2014.gada 30.oktobrī domes sēdē Nr. 16

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

 

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs

                                       Lēmuma projekts

Piezīmes

1.

472

Par Deleģēšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA ‘’ORNAMENTS’’.

Lēmums

Pielikums

2.

473

Par saistošo noteikumu Nr7/2014 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.2/2013 ‘’Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā’’” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

 

3.

474

Par saistošo noteikumu Nr.8/2014 ‘’Grozījumi 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.4/2013 ‘’Par dzīvokļa pabalstu Ilūkstes novada pašvaldībā’’” pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

 

4.

475

Par saistošo noteikumu Nr.9/2014 ‘’Grozījumi 26.04.2012. saistošajos noteikumos Nr.7/2012 ‘’Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu sakarā ar bērna piedzimšanu’’’’ pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

 

5.

476

Par vienreizējā pabalsta piešķiršanu ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu.

Lēmums (AA)

6.

477

Par saistošo noteikumu Nr.10/2014 ‘’Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Ilūkstes novadā’’ pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

 

7.

478

Par informāciju jautājumā par pašvaldības iespēju izmitināt patvēruma meklētājus Ilūkstes novadā.

Lēmums

8.

479

Par Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmēra noteikšanu.

Lēmums

9.

480

Par finansiālu atbalstu biedrībai ‘’Balvu olūts’’ albuma ‘’Tava un mana Sēlija’’ izdošanai.

Lēmums

10.

481

Par finansiālu atbalstu Aigaram Baleišam dalībai Eiropas retro motokrosa čempionātā veterāniem Čehijā.

Lēmums

11.

482

Par finansiālu atbalstu sporta veterāniem dalībai Daugavpils veterānu čempionātā hokejā.

Lēmums

12.

483

Par grozījumiem Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Zvaniņš’’ 2009.gada 29.oktobra nolikumā.

Nolikums

13.

484

Par Atzinības rakstu piešķiršanu.

Lēmums

14.

485

Par pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Sporta ielā 8-2, Ilūkstē atsavināšanu.

Lēmums (AA)

15.

486

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai Jelgavas ielā 22A, Ilūkstē.

Lēmums (AA)

16.

487

Par zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Ilūkstes pilsētā.

Lēmums

17.

488

Par zemes vienības Pļavu ielā 17, Ilūkstē piekritības noteikšanu pašvaldībai.

Lēmums

18.

489

Par pašvaldības ēku nekustamā īpašuma- šķūņa Strēlnieku ielā 5, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.

Lēmums (AA)

19.

490

Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.

Lēmums (AA)

20.

491

Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību platību precizēšanu Ilūkstes novadā.

Lēmums

21.

492

Par zemes piešķiršanu nomā J.S. Bebrenes pagastā.

Lēmums (AA)

22.

493

Par nekustamā īpašuma ‘’Ziemeļnieki 1’’, Bebrenes pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums (AA)

23.

494

Par zemes iznomāšanu G.G. Pilskalnes pagastā.

Lēmums (AA)

24.

495

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Vaboles’’, Šēderes pagastā un nosaukuma ‘’Rītausmas’’ piešķiršanu.

Lēmums (AA)

25.

496

Par mantojamās zemes sadali nekustamajā īpašumā ‘’Strautmaļi’’ Šēderes pagastā.

Lēmums (AA)

26.

497

Par R.B. iznomātās zemes platības precizēšanu Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

27.

498

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ‘’Liepnieki’’, Eglaines pagastā un nosaukuma ‘’Liepnieki 1’’ piešķiršanu.

Lēmums (AA)

28.

499

Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ‘’Vitkuški 1’’, Vitkuški, Eglaines pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Lēmums (AA)

29.

500

Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu L.K. Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

30.

501

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu ‘’Jaunā iela 1’’ Eglaines pagastā.

Lēmums (AA)

31.

502

Par nekustamā īpašuma ‘’Liepas”, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai.

Lēmums (AA)

32.

503

Par N.G. iznomātās zemes Prodes pagastā platības samazināšanu.

Lēmums (AA)

33.

504

Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu M.V. Prodes pagastā.

Lēmums (AA)

34.

505

Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jelgavas iela 30B, Subatē atsavināšanu.

Lēmums (AA)

35.

506

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes ielā 13a-2, Ilūkstē.

Lēmums (AA)

36.

507

Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes ielā 5-4, Ilūkstē.

Lēmums (AA)

37.

508

Par grozījumiem domes 2014.gada 23.janvāra lēmumā Nr.29 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2014.gadam’’.

Lēmums

Pielikums

38.

509

Par nedzīvojamo telpu Brīvības ielā 13, Ilūkstē nomas maksas noteikšanu.

Lēmums

 

39.

510

Par telpu nomas tiesību Brīvības ielā 13, Ilūkstē piešķiršanu Valsts Ieņēmumu dienestam.

Lēmums

 

40.

511

Par siltumenerģijas tarifa noteikšanu Subates pilsētā.

Jautājuma izskatīšana atlikta

41.

512

Par pašvaldības autoceļu (ielu) paredzētās mērķdotācijas izlietojuma atjaunošanu.

Lēmums

42.

513

Par Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādi.

Lēmums

43.

514

Par pašvaldības īpašumā esošo būvju un aprīkojuma Brīvības un Raiņa ielās, Ilūkstē, bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidotu pamatlīdzekļu iekļaušanu bilancē.

Lēmums

44.

515

Par pašvaldības 2014.gada budžeta izpildi 9 mēnešos.

Lēmums

Pielikums

45.

516

Par saistošo noteikumu Nr.10-b/2014 ‘’Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2014 ‘’Par Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada budžetu’’’’ pieņemšanu.

Saistošie noteikumi

46.

517

Par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Ilūkstes novada kultūras centrā” gaitu.

Lēmums

47.

518

Par mazaizsargāto iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos.

Lēmums

48.

519

Par adreses precizēšanu zemes vienībai un ēkai ‘’Katlu mājas transformators’’ Dvietes pagastā

LēmumsSkip to content