VCI2021/CA-11

Par cenu piedāvājumu svaigas cūkgaļas un subproduktu piegādei

 

SIA “Veselības centrs Ilūkste”  lūdz piedalīties tirgus izpētē/cenu aptauja Nr. SIA VCI2021/CA-11 “Svaigas atdzesētas cūkgaļas un subproduktu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”  un iesniegt cenu piedāvājumu.

SIA “Veselības centrs Ilūkste” veic Cenu aptauju, lai nodrošinātu atklātumu, brīvu konkurenci starp Pretendentiem un optimālu finanšu līdzekļu izmantošanu.

 

 1. Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums SIA “Veselības centrs Ilūkste”
Juridiskā adrese Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447
Reģistrācijas numurs 41503014677
Bankas nosaukums Valsts kase, AS Swedbank
Bankas kods TRELLV22, HABALV22
Bankas konts LV43TREL918370800200B

LV75HABA0551034376631

Tālrunis 65462455
E-pasts veseliba@ilukste.lv
Kontaktpersonas Jautājumos par tehnisko specifikāciju:

Saimnieciskās pārzinis Laura Šaršūne, T. 22081816

Jautājumos par nolikuma prasībām:

Iepirkumu speciālists Maruta Samoviča, mob.tel. 29422035, e-pasts: veseliba@ilukste.lv

 1. Cenu aptaujas priekšmets un apjoms:

Cenu aptaujas priekšmets – Svaigas atdzesētas cūkgaļas un subproduktu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”  Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums).

Prognozējamais piegādes līgumu būs spēkā līdz  31.12.2021 vai līdz līguma summas sasniegšanai.

 Pakalpojuma sniegšanas vieta un laiks.

Pakalpojuma sniegšanas vietas:

 • SIA „Veselības centrs Ilūkste”, Raiņa iela 35,Ilūkste,Ilūkstes novads, LV–5447.
 • SIA „Veselības centrs Ilūkste”, Sporta iela 20,Subate,Ilūkstes novads, LV-5471.
 • SIA “Veselības centrs Ilūkste” pansija un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļa “Mūsmājas “Dižkoks””, „Mūsmājas „Dižkoks””, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441.

 

 1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

3.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst.08:30 līdz plkst.17:00, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 16.maijam plkst. 16:00.

4.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: klātienē SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Raiņa iela 35, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, iesniedzot personiski reģistratūrā  ar norādi “Piedāvājums Cenu aptaujai Nr. SIA VCI2021/CA-11 “Svaigas atdzesētas cūkgaļas un subproduktu piegāde SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām” vai iesniedzot elektroniski uz e-pastu: veseliba@ilukste.lv .

 

 1. Piedāvājuma derīguma termiņš.

Visu Pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz līguma parakstīšanas brīdim vai brīdim, kad Cenu aptauja ir pārtraukta, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

 

 1. Pretendenti pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

 

 1. Vispārējās prasības pretendentiem

6.1. Par Pretendentiem var būt personas, kuras atbilst šī nolikuma prasībām un kuras izsaka vēlēšanos piedalīties Cenu aptaujā.

6.2.Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

6.3.Attiecībā uz Pretendentu nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

6.4. Visi Pretendenti piedalās Cenu aptaujā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata.

 

 1. Pretendenta iesniedzamie dokumenti.

Pretendents iesniedz šādus dokumentus:

7.1. Pielikuma Nr.2 veidlapu.

7.2. apliecinājumu piedāvāto preču atbilstībai  NPKS, BL vai LPIA prasībām;

7.3. apliecinājumu par to, ka tiks ievēroti piegādes termiņi, dienas un laiki, preču kvalitātes prasības, tiks ievēroti pareizi preču uzglabāšanas un pārvadāšanas nosacījumi.

 

 1. Lēmuma pieņemšana.

8.1. Līgums par piegādi tiks slēgts ar Pretendentu, kurš būs piedāvājis preces un pakalpojumu, kas atbilst prasībām un būs ar saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, ņemot vērā zemāko piedāvāto līgumcenu, jo tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

8.2. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt Cenu aptauju, ja uz Cenu aptauju nepiesakās neviens Pretendents vai Pretendenti, kuri iesniegtie piedāvājumi neatbilst izsludinātajam Cenu aptaujas prasībām, kā arī citos gadījumos, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Pasūtītājs, pārtraucot Cenu aptauju, izsludina atkārtoti Cenu aptauju, vai izvērtējot iesniegto piedāvājumu rezultātus, izsludina atklātu konkursu.

 

 1. Iepirkuma līgums

9.1. Līgums par tikts slēgts ar vienu Pretendentu.

9.2. Ja izraudzītais Cenu aptaujas uzvarētājs atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu.

 

 Pielikums Nr.2 Finanšu piedāvājumsSkip to content