Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa 

arrw01_14a 

     Pakalpojuma nosaukums

    Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana

 

     Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada bāriņtiesa

 

     Pakalpojuma funkcija/uzdevums

    Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu ar sociālajām garantijām

 

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Nodrošināt bāreni un bez vecāku gādības palikušu bērnu vecumā no septiņiem gadiem, kā arī pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē, ar sociālajām garantijām, t.i., ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.

    Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku gādības, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai.

 

     Pakalpojuma saņēmējs

 

    Fiziskas personas 

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

 

 

     Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 

    Bāriņtiesu likums

     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 

    Bērnam vecumā no septiņiem gadiem – bāriņtiesai jāiesniedz bērna fotogrāfija (3x4cm), pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam- izglītības iestādes izziņa.

 

     Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

 

     Nav

 

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

 

     22 

 

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

    Nav

 

         

     Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

     Apliecību var saņemt bāriņtiesā astoņu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi.

 

     Administratīvais process

     Ir

 

     Pārsūdzības iespējas

     Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

 

     Atgādinājums

     Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi nepieciešams iesniegt bāriņtiesā – bērna fotogrāfiju (3x4cm), ja apliecība nepieciešama pilngadību sasniegušajam bērnam, katru gadu līdz 1.oktobrim bāriņtiesā jāiesniedz – izglītības iestādes izziņa, kas apliecina, ka minētais bērns mācās klātienē un sekmīgi apgūst izglītības programmu.

 

     Brīdinājums

    Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

     2 – apliecināta identitāte

 

     Dzīves situācija

     Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

     Klātiene

 

     Pakalpojuma saņemšanas veidi

      Klātiene

 

     Pakalpojuma sniedzēja adrese

     Ilūkstes novada bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15:30

 

     Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

     Tālr. 65462066; fakss 65462066

    velga.glovecka@ilukste.lv

 

 

Uz sākumuSkip to content