Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām.

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa 

arrw01_14a 

     Pakalpojuma nosaukums

    Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām.

 

     Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada bāriņtiesa

 

     Pakalpojuma funkcija/uzdevums

    Bērna personisko un mantisko interešu un tiesību aizsardzība

 

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

     Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

  1. Lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis (izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu laulībā var doties personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai ieceltie aizbildņi. Jautājumu par atļaujas došanu stāties laulībā pirms pilngadības sasniegšanas bāriņtiesa izskata bāriņtiesas sēdē un pieņem attiecīgo lēmumu).
  2. Lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas (izņēmuma gadījumos un sevišķi svarīgu iemeslu dēļ, kad nepilngadīgais ir sasniedzis 16 gadu vecumu un viņa aizbildņi, un tuvākie radinieki apliecina, ka viņš uzvedas nevainojami un spēj patstāvīgi aizsargāt un aizstāvēt savas tiesības un izpildīt savus pienākumus, nepilngadīgo var izsludināt par pilngadīgu. Bāriņtiesa sēdē pieņem lēmumu par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un iesniedz to apstiprināšanai tiesā).
  3. Nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai.
  4. Lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu vai pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu. 

 

     Pakalpojuma saņēmējs

    Fiziskas personas 

 

     Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

 

 

     Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

–          Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes  tiesības

–          Bāriņtiesu likums

–          Bērnu tiesību aizsardzības likums

–          Valsts sociālo pabalstu likums

–          Administratīvā procesa likums

–          19.12.2006. MK noteikumi Nr.1037 „ Bāriņtiesas darbības noteikumi”

–          Ilūkstes novada bāriņtiesas nolikums 

 

     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).

    2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu.

    3. Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

 

      Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas

 

      Nav

      Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

 

      22 

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

     Nav

         

     Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu)

 

 

     Administratīvais process

     Ir

 

      Pārsūdzības iespējas

     Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvajā rajona tiesā Atbrīvošanas alejā 88, Rēzeknē.

 

     Atgādinājums

     Nav

 

      Brīdinājums

     Nav

 

      Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

      2 – apliecināta identitāte

 

      Dzīves situācija

     Tiesa, tiesību aizsardzība, ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi; adopcija, aizgādnība, aizbildnība, bāriņtiesas, bērnu tiesības.

 

      Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

      Klātiene

 

      Pakalpojuma saņemšanas veidi

      Klātiene

 

      Pakalpojuma sniedzēja adrese

     Ilūkstes novada bāriņtiesa, Brīvības iela 13, Ilūkste, Ilūkstes   novads, LV-5447

 

      Pakalpojuma sniedzēja darba laiks

–          Pirmdienās, trešdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 16:30

–          Otrdienās: 10:00 – 12:00 un 12:30 – 19:00

–          Piektdienās: 8:00 – 12:00 un 12:30 – 15:30

 

      Tālrunis, e-pasts, saite uzziņām

     Tālr. 65462066; fakss 65462066

     velga.glovecka@ilukste.lv

 

 

Uz sākumuSkip to content