Pasākuma organizēšana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

   Pakalpojuma nosaukums

 

   Atļauja publisku pasākumu organizēšanai

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

    Ilūkstes novada pašvaldība

 

   Pakalpojuma funkcija

    Sagatavot atbildes fiziskām un juridiskām personām uz iesniegumiem, kas ir saistīti ar publisku pasākumu organizēšanu. 

 

   Pakalpojuma būtības īss apraksts

    Fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas,  izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā, neatkarīgi no īpašuma piederības. Atļauja publiska pasākuma rīkošanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā.

    Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs. 

    Pakalpojuma rezultāts ir atļauja publisku pasākumu organizēšanai

 

    Pakalpojuma saņēmēji

   Fiziska persona

   Juridiska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts

 

 

   Pakalpojuma normatīvie akti

    Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums

   Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

    Iesniegums, kuram pievieno:

 • Līgumu, kurus pasākumu organizators noslēdzis ar kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiska pasākuma tehnisko drošību, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību, kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • Detalizētu pasākuma plānu;
 • Pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu tā rīkošanai, ja īpašnieks nav pasākuma organizators;
 • Ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, iesniegumam pievieno normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai nepieciešamo atļauju un citu šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;
 • Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskas personas pārstāvis – arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu;
 • Lai pieteiktu publisku pasākumu un saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma, iesniedz iesniegumu.
 • Ja pašvaldība pieņem  lēmumu par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators apdrošina savu civiltiesisko atbildību.
 • Atļauju publiska pasākuma rīkošanai pašvaldība izsniedz pēc tam, kad šī pasākuma organizators ir iesniedzis savas civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus. 
 • Civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas pasākuma organizators iesniedz ne vēlāk kā divas dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma.

 

    Veidlapas

    Standarta iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai       Aizpildīšanai   

    Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

    8  darba dienas

    Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

    Maksas

   Pakalpojuma cena

    Maksa noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.

    Samaksu var Ilūkstes novada pašvaldības kasē Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV 5447

Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30):

 • pirmdien, trešdien, ceturtdien – 8.00 – 16.30;
 • otrdien – 8.00 – 17.30;
 • piektdien – 8.00 – 15.30.

 

    Maksājumu vietas

     Ilūkstes novada pašvaldības kase Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447,

Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30):

 • pirmdien, trešdien, ceturtdien – 8.00 – 16.30;
 • otrdien – 8.00 – 17.30;
 • piektdien – 8.00 – 15.30.

 

    Pakalpojuma sniegšanas valoda

    Latviešu

 

    Administratīvais process

     Izpilddirektores lēmums par atļauju vai atteikumu publisku pasākumu organizēšanai

 

    Pārsūdzības iespējas

     Izpilddirektores lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Ilūkstes novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē

 

    Atgādinājums

    Jā

 

    Pakalpojuma brīdinājums

    Nav

 

    Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

 

    Pakalpojuma dzīves situācija

    Atļaujas

    Pasākumu organizēšana

 

    Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

   Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447

Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30):

 • pirmdien, trešdien, ceturtdien – 8.00 – 16.30;

 • otrdien – 8.00 – 17.30;

 • piektdien – 8.00 – 15.30. 

65447850

    Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

    Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447

Darba laiks (ar pusdienu pārtraukumu no plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30):

 • pirmdien, trešdien, ceturtdien – 8.00 – 16.30;
 • otrdien – 8.00 – 17.30;
 • piektdien – 8.00 – 15.30.

65447850

    Pakalpojuma saņemšana pa pastu

    Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrs Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447

 

    Uz sākumuSkip to content