Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

Publiskā pakalpojuma apraksta veidlapa

arrw01_14a 

    Pakalpojuma nosaukums

      Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana

 

    Pakalpojuma turētāja nosaukums

     Ilūkstes novada sociālais dienests

 

    Pakalpojuma funkcija

     Novērtēt Ilūkstes novada teritorijā deklarēto personu ienākumus un izsniegt izziņu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes) statusam.

 

     Pakalpojuma būtības īss apraksts

      Izvērtēt ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli un izsniegt izziņu par atbilstību maznodrošinātas personas (ģimenes)  statusam.

     Pakalpojuma rezultāts – Ilūkstes novada sociālā dienesta lēmums par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana

 

     Pakalpojuma saņēmēji

     Fiziska persona

 

    Pakalpojuma saņēmēja apraksts

Deklarēts Ilūkstes novadā un:

–         nav noslēgti uztura līgumi;

–         nav valsts apgādībā;

–         tai nav skaidras naudas uzkrājumu;

Ir darba spējīga persona, kas nestrādā,  un reģistrējusies NVA.

 

     Pakalpojuma normatīvie akti

–         Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

–         Ministru kabineta noteikumi 2010.gada 20.marta Nr.299 ,,Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu’’

–  Ilūkstes novada pašvaldībassaistošie noteikumi Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”    

 

     Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

     Iesniegums

      Iesniegumam pievieno:

–          Iztikas līdzekļu deklarācija

–          Iesniedz izziņas par ienākumiem, ja nepieciešamā informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros.

     Deklarācijā norāda šādus ģimenes ienākumus:

1)par pēdējiem  pilniem trim kalendāra mēnešiem:

     a)ienākumi no algota darba;

    b)VSAA pabalsti, atlīdzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi;

     c)atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts;

    d)citi ienākumi;

2)par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 31.decembrim – ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības.

 

     Veidlapas

     Iesnieguma veidlapa

PDF

Word

   Drukāšanai   

   Aizpildīšanai   

 

     Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

     22

 

     Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

     Bezmaksas

 

     Pakalpojuma sniegšanas valoda

    Latviešu

    Krievu

 

    Administratīvais process

     Administratīvais akts ir Ilūkstes novada sociālā dienesta lēmums  par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu vai atteikums piešķirt statusu

 

     Pārsūdzības iespējas

     Ilūkstes novada sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt mēneša laikā Ilūkstes novada domē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē

 

     Atgādinājums

    Ir

 

    Pakalpojuma brīdinājums

     Nav

 

     Pakalpojuma autentifikācijas līmenis

    0. līmenis – nedeklarēta identitāte

     Pakalpojuma dzīves situācija

     Personām (ģimenēm) ienākumi ir strauji samazinājušies un tās vairs nespēj pašu spēkiem nodrošināt pamatvajadzības (apģērbs, ēdiens, veselības aprūpe, obligātā izglītība, silts  mājoklis).

 

     Pakalpojuma pieprasīšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00 65463398

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

 

    Pakalpojuma pieprasīšana pa pastu

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

     Pakalpojuma pieprasīšana pa elektronisko pastu

     soc.dienests@ilukste.lv

Pakalpojuma saņemšanas vietas klātienē

     Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00 65463398

      Subates un Prodes  pagasta pārvalde, 1. maija iela 1,      Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65463236

     Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65437585

     Šēderes pagasta pārvalde, Alejas iela 4, Šēdere, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5474

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475702

     Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

–         Pirmdienās, ceturtdienās: 8:00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–         Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65475434

     Bebrenes pagasta pārvalde, “Pagastmāja”, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

–       Pirmdienās, ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 12.30 – 16.30,

–       Otrdienās, trešdienās: 8.00 – 12.00, 65407919

     Pilskalnes pagasta pārvalde, Parka iela 3, Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447

–       Trešdienās: 13:00 – 16:00 (pēc iepriekšējas pieteikšanās), 65462296

 

     Pakalpojuma saņemšana pa pastu

      Ilūkstes novada Sociālais dienests, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

 

 

       Uz sākumuSkip to content