Izsole_Ornaments

Publicējamā informācija par nomas objektu

Nomas tiesību izsoles organizētājs SIA “ORNAMENTS”,

reģistrācijas Nr.41503003743

juridiskā adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

e-pasts: ornaments@ilukste.lv, tālr.65462157

Nomas tiesību izsoles veids Pirmreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli
Nomas objekts Nedzīvojamā ēka – veikals, Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē, kadastra apzīmējums 44070030184006, 105,7 m2 platībā ar zemes gabala, kadastra apzīmējums 44070030184, daļu 299 m2 platībā.
Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi Ēka izmantojama kā veikals.

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu nodot trešajām personām bez Iznomātāja saskaņojuma.

 

Maksimālais iznomāšanas termiņš 10 gadi
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis Nosacītās nomas maksas apmērs – 80,00 EUR (astoņdesmit eiro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk PVN), par nomas objektu mēnesī.

Izsoles solis – EUR 5,00 (pieci eiro 00 centi) bez PVN

Izsoles norises vieta un laiks 2019. gada 26. aprīlī, plkst. 10:00

SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks Katru darba dienu sākot ar 16.04.2019. līdz 25.04.2019. no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu Juriju Altānu, mob. tālr. Nr. 26402197
Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks Pieteikumi iesniedzami SIA “ORNAMENTS” administrācijā no informācijas publicēšanas dienas Ilūkstes novada domes mājas lapā www.ilukste.lv  līdz 2019. gada 26. aprīļa plkst. 9:50


Skip to content