INP_projek_sk

 

Cenu aptauja paskaidrojuma raksta izstrādei projektam “Publiski pieejamas lapenes un tualetes būvniecība Dvietes parkā”

Pasūtītājs : Ilūkstes novada pašvaldības, Dvietes pagasta pārvalde                              

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447                               

Reģ. Nr. 90009148680

Kontaktpersona: Reinis Līcis t.29349049, Iveta Plone t.28377279

Pretendents:

Adrese:

Reģ.nr.

Tālrunis

DARBU SASTĀVS UN IZMAKSU KALKULĀCIJA

  1. Veikt paskaidrojuma raksta un ar to saistīto dokumentu izstrādi par pirmās grupas ēkas jaunu būvniecību vai novietošanu, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 529 (Stājas spēkā: 01.10.2014.) projektam “Publiski pieejamas lapenes un tualetes būvniecība Dvietes parkā”.
 
     
   
   
 

Kopā bez PVN

 
 

PVN 21%

 
 

Pavisam kopā

 
         

Darba izpildītājs _____________________ /____________ /

Papildus nosacījumi:

1.Uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākās piedāvājuma cenas.

2. Uzvarētājam darbi jāveic 20 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un veids:

līdz 23.12.2014. plkst. 13.00 sūtot pa pastu uz Ilūkstes novada pašvaldības iepirkumu komisijai, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes nov., LV – 5447, ieskenētā formā elektroniski uz dome@ilukste.lv vai iesniedzot personīgi Ilūkstes novada pašvaldības iepirkumu komisijai ar paraksttiesīgās personas parakstu.

 

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content