Uzsākta Ilūkstes kapsētu teritoriju sakopšana un labiekārtošana

     Pēc daudzu iedzīvotāju lūguma Ilūkstes novada pašvaldība 2017. gadā ir ieplānojusi un uzsākusi Ilūkstes pilsētas katoļu un pareizticīgo draudžu kapsētu teritoriju sakopšanu un labiekārtošanu (zemes vienības kadastra apzīmējums 4407 005 0105, kopējā platība – 3,9272 ha).

     Šogad par pašvaldības līdzekļiem tiks veikta kapsētu vārtu un vēsturiskā žoga atjaunošana (30 t. m) un uzstādīšana (120 m) kapsētu centrālo ieeju daļā. Tiks uzstādīts žoga posms stadiona pusē (sākot no kapsētas centrālās ieejas daļas). Pēc aptuveniem aprēķiniem kopējais uzstādāmā žoga garums varētu būt aptuveni 957 t. m. Kapsētu teritorijas pretējā pusē (pie meža) veikta atkrūmošana 0,08 ha platībā, un pašlaik notiek žoga uzstādīšana (160 t. m). Plānots veikt teritorijas paplašināšanu, izzāģējot lielos kokus 0,4784 ha platībā.

Ilūkstes pilsētas kapsētās apbedīto piederīgajiem ir iespēja atbalstīt pašvaldību ar saviem ziedojumiem, veicinot žoga ierīkošanu kapsētas teritorijā, tādējādi pasargājot apbedījumu vietas no meža dzīvnieku postījumiem.

 

Konts ziedojumiem:

AS „SEB Banka”

Bankas kods: UNLALV 2X

Konta Nr.: LV96 UNLA 0005 0011 4273 1

 

Veicot pārskaitījumu, kā maksājuma mērķi lūdzam norādīt:

Ilūkstes pilsētas katoļu un pareizticīgo draudžu kapsētu žoga ierīkošanai”

 

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Teritorijas apsaimniekošanas un

sabiedriskās kārtības nodaļa