Uzņēmēj, praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks! Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālu atbalstu no LDDK!

LDDK logo      Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) īsteno ES struktūrfondu projektu „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.), kura mērķis ir īstenot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu iesaisti uzņēmumos jau mācību procesā maksimāli pietuvināti darba videi, mācoties profesiju.

 Uzņēmēji, iesaistoties projektā, var savos uzņēmumos īstenot kopā ar  profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem prakses un darba vidē balstītas mācības par to saņemot līdzfinansējumu no projekta, kā arī iespēju, ka audzēknis par projekta līdzekļiem tiek gan apdrošināts (civiltiesiski un pret nelaimes gadījumiem), apģērbts darba apģērbā atbilstoši individuālo darba aizsardzības līdzekļu regulējumam.

 

3

Vairāk par projektu:

 

Projekta mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK).

Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumi (komersants, iestāde, biedrība vai nodibinājums)

Īstenošanas laiks: 2017. gada 27. janvāris – 2023. gada 31. augusts.

Atbalsta mērķa grupa: izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās

 

Atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas:

 

1) Darba vidē balstītu mācību īstenošana profesionālajā izglītībā – uzņēmumā un pie amata meistara:

  • Fiksēto izmaksu segšanalīdz EUR 225,00 uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);
  • Mainīgo izmaksu segšanalīdz EUR 70,00 mēnesī uz vienu audzēkni – 100 izglītojamiem gadā (transports un dienesta viesnīca);
  • Kompensācija uzņēmējam par mācību vadītāja nodrošināšanu vienam mācībās iesaistītajam izglītojamajam – līdz EUR 224,48 mēnesī (1,22 euro/h par 1 audz./mēn.);
  • Kompensācija profesionālās izglītības iestādei par mācībās iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz EUR 20,76 par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

 

2) Kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē:

  • Fiksēto izmaksu segšanalīdz EUR 225,00 uz vienu projektā iesaistīto izglītojamo mācību gadā (apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem, civiltiesiskā apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija);
  • Mainīgo izmaksu segšanalīdz EUR 80,00 mācību gadā vienam izglītojamam (transports un dienesta viesnīca);
  • Kompensācija uzņēmējam par atbilstošas mācību prakses un praktisko mācību nodrošināšanu – līdz EUR 120,00 uz vienu praktikantu vienā iesaistes reizē (14,22 euro/kalendārā ned.)
  • Kompensācija profesionālās izglītības iestādei par mācību praksē iesaistītā viena izglītojamā izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz EUR 20,76 par projektā iesaistīto izglītojamo vienā mācību gadā.

 

Kontaktinformācija:

Projekta vadītāja Jolanta Vjakse, e-pasts: jolanta.vjakse@lddk.lv, tālr: 29471150

Darba vidē balstītu mācību apakšprojekta vadītāja Sanita Bērziņa, e-pasts: sanita.berzina@lddk.lv, tālr: 22338862

Prakšu apakšprojekta vadītājs Andrejs Bušenko, e-pasts: andrejs.busenko@lddk.lv, tālr: 28347877