Turpmāk Eiropas Savienības pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu

Turpmāk Eiropas Savienības pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu

     No 1. aprīļa ne tikai trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 euro, ir pieejami ar Eiropas Savienības atbalstu nodrošinātie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti jeb pakas. Mūsu novadā Eiropas Atbalsta fonda paku izsniegšanu nodrošina partnerorganizācija – biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils un Ilūkstes novadu komiteja – sadarbībā ar Ilūkstes novada Sociālo dienestu.

 

 

 

 

 

Pakas var saņemt:

  • Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” telpās (Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē);
  • Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldē (Tirgus laukumā 18, Subatē);
  • Bebrenes pagasta pārvaldē („Pagastmājā”, Bebrenē, Bebrenes pagastā);
  • Dvietes pagasta pārvaldē (Dvietē, Dvietes pagastā);
  • Eglaines pagasta pārvaldē (Stendera ielā 7, Eglainē, Eglaines pagastā);
  • Šēderes pagasta pārvaldē (Alejas ielā 4, Šederē, Šēderes pagastā).

     Lai saņemtu paku, jāuzrāda pašvaldības sociālā dienesta izsniegta rakstiska izziņa:

  • par atbilstību trūcīgas personas statusam;
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene ir nonākusi krīzes situācijā;
  • kas apliecina, ka persona vai ģimene atzīta par maznodrošinātu (tās vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 euro) – no 01.04.2018. Sociālā dienesta atzīme par atbilstību Eiropas Atbalsta fonda palīdzības saņemšanas nosacījumiem.

     Persona vai ģimene attiecīgās sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā var saņemt uzreiz visu noteikto pārtikas, higiēnas un saimniecības preču komplektu kaitu. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespēja saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 17 gadiem, ieskaitot) un individuālos mācību piederumus (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem, ieskaitot). Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt pārtikas preču komplektus, kas paredzēti maziem bērniem. Ģimenēm, kurās ir bērni vecumā līdz 24 mēnešiem, ir iespēja papildus saņemt bērnu higiēnas preču komplektus.

 


Turpmāk Eiropas Savienības pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu
Turpmāk Eiropas Savienības pārtikas un materiālās palīdzības atbalstu saņems vairāk ģimeņu