TURPINĀS PROJEKTA „GĀJĒJU TILTU REMONTS DABAS LIEGUMA „PILSKALNES SIGULDIŅA” TŪRISMA TAKĀ „SPRĪDĪTIS”” VIRZĪBA

Ilūkstes novada pašvaldība turpina darbu pie LVAF atbalstitā projekta „Gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis”” (Nr.1-08/98/2020) īstenošanas.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēno ietekmi uz dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” biotopiem un aizsargājamajām sugām. Tādejādi veicināt  ilgtspējīgu tūrisma attīstību, ievērojot vides aizsardzības prasības, biotopu daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmas aizsardzības principus.

Projektā tiks veikts divu gājēju tiltu remonts dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā „Sprīdītis” ar mērķi organizēt tūrisma plūsmu droši un videi draudzīgi, mazinot antropogēno ietekmi uz nogāzēm un dabas vērtībām. Projekta ietvaros plānots nomainīt bojātās tiltu detaļas, izmantojot impregnētu kokmateriālu, kuru kalpošanas ilgumam jābūt vismaz 5 gadi. Šobrīd jau ir noslēgusies tirgus izpēte par Divu gājēju tiltu remontu un noslēgts būvniecības līgums ar ZS “Stiebriņi”.

*** Projekta plānotās izmaksas ir 24 000,00 EUR, no kuriem 90% – 21 600,00 EUR sedz LVAF, 10% līdzfinansējumu nodrošinās Ilūkstes novada pašvaldība.

***Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada nogalei.Skip to content