Tiek pārbūvēti ceļu posmi Pilskalnes un Dvietes pagastos

Tiek pārbūvēti ceļu posmi Pilskalnes un Dvietes pagastos

     Īstenojot projektu „Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana” (Nr. 17-03-A00702-000101), ir uzsākti pārbūves darbi ceļa „Dzintari–Talcinieki–Krastiņi” (Nr. 80-1) posmam 2,75 km garumā Pilskalnes pagastā un ceļa „Zariņi (lielceļš)–Dimanti–Pūpoli–Viesīte” (Nr. 54-13) posmam 1,42 km garumā Dvietes pagastā. Minētajos ceļa posmos paredzēts veikt grāvju tīrīšanu un jaunu grāvju rakšanu, apauguma noņemšanu, krūmu, koku zāģēšanu, caurteku nomaiņu un izbūvi un grants seguma izbūvi. Darbus veic SIA „Ošukalns”. Paredzētais darba ilgums ir 3 mēneši, neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus.

     Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Projekta attiecināmās izmaksas abu iepriekš minēto ceļu pārbūvei ir EUR 289 696,3, no kuriem 90% sedz ELFLA, 10% līdzfinansējumu nodrošina Ilūkstes novada pašvaldība.