Tiek atjaunota Dvietes muižas ēka

Dvietes muizas eka     Biedrība „Dvietes vīnogas” īsteno Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētā atklātā konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu „Dvietes muižas ēkas atjaunošana” (projekta Nr. 16-03-AL28-A019.2201-000033).

      Projekta realizācijas laikā tika veikta ēkas jumta pilnīga nomaiņa, pamatu nostiprināšana, logu nomaiņa, ārdurvju nomaiņa u. c. darbi, kurus veica SIA „Jēkabpils PMK”. Projekta kopējās izmaksas – EUR 47 326,49 (četrdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit seši euro 49 centi), no kuriem 10% apmērā līdzfinansējumu piešķīra Ilūkstes novada pašvaldība. Projekts noslēgsies 2017. gada 31. augustā.

Atjaunojot Dvietes muižas ēku, tiek radīta sabiedriski nozīmīga vietājās kopienas aktivitāšu vieta Dvietē ar neatkārtojamu identitāti, ar spēju aktivizēt vietējo sabiedrību un dažādot kultūras pasākumus Dvietē. Muižas ēkas saglabāšanas darbi nodrošinās vietājās nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa saglabāšanu un aktīvu izmantošanu. Dvietes muižas ēka būs jauns tūrisma apskates objekts, daudzpusīgi izmantojams objekts, kas kalpos sabiedriskiem mērķiem.

 

Biedrība „Dvietes vīnogas”