Suminājām skolēnus un skolotājus par sasniegumiem izglītībā

2       Labi padarīta darba un pateicības gaisotnē 30. maijā Ilūkstes novada kultūras centrā tika sumināti novada reģionālo, valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, interešu izglītības un sporta laureāti.

     „Man tas viss pieder, – viss, un nepārtraukti, gan pirms stāvēšanas uz jaunu apņemšanos sliekšņa, gan šobrīd, gan piederēs arī pēc tam, rīt un parīt, jebkad, visa gada garumā. Mācos un mācos iet un ejot priecāties par to, cik ceļš vienreizīgs un neatkārtojami skaists. Atliek tikai man pašai apliecināties un darīt! Bet ir tikai viens veids, kā kaut ko jaunu iemācīties, un tas ir – darot, un darīts šogad ir bezgala daudz!” Ar šādiem vārdiem pasākumu iesāka Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja Sanita Plone. Sveicot novada talantīgākos un drosmīgākos skolēnus, Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna uzsvēra pedagogu un skolēnu vecāku nozīmīgo ieguldījumu savu bērnu talantu izkopšanā un pateicās par gūtajiem panākumiem un novada vārda popularizēšanu, iesaistoties reģionālajās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Visu novada pedagogu vārdā izskanēja pateicība arī domes priekšsēdētājam par līdzāsbūšanu, pretimnākšanu un atbalstu, ko novada pedagogu saime sajūt ik dienas.

Sveicot novada skolēnus, viņu pedagogus un vecākus, izglītības metodiķe Vita Tolmante pateicās par katra ieguldījumu. Katrs sasniegums ir iespējams, pateicoties ieguldītajam darbam un arī apkārtējo atbalstam.

    Šogad novada un reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās 40 skolēni, dalībai Valsts olimpiādēs tika uzaicināti 8 skolēni:

  • no Bebrenes vipārizglītojošās un profesionālās vidusskolas: Laura Svarāne – uz atklāto mājturības un tehnoloģiju olimpiādi „Gadalaiki – ziema” (sagatvoja skolotāja Olga Dogžina); Anete Upīte – uz latviešu valodas un literatūras olimpiādi 8.-9. klasēm (sagatavoja skolotāja Aija Rubļevska);
  • no Ilūkstes 1. vidusskolas: Elvis Ancāns – uz bioloģijas olimpiādi 9.-12. klasēm (sagatavoja skolotāja Inese Kokina); Jeļizaveta Korotkova – uz vēstures olimpiādi 9.- 12. klasēm (sagatavoja skolotāja Vita Anspoka); Laima Apele un Ieva Isoda – uz matemātikas olimpiādi 9.-12. klasēm (sagatavoja skolotāja Gunta Vaitkune); Kristaps Isoda – uz informāciju tehnoloģiju olimpiādi „OPEN MIND 2016-2017” (sagatavoja skolotāja Airita Šuksto).

Lepojamies ar Ilūkstes 1. vidusskolas skolēna Gunta Kaušeļa panākumiem Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē un sveicam ar godalgotās 3. vietas iegūšanu. Olimpiādei Gunti sagatavoja skolotāja Biruta Gičevska.

Sveicam un reizē priecājamies ar Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolniecēm Sanitu Vitkovsku, Neldu Šuksto, Justīni Kolosovsku un Janu Simanoviču par 1. pakāpes diploma iegūšanu Valsts Kultūras kanona konkursā „Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei 2016-2017”. Konkursam meitenes sagatavoja skolotāja Sandra Vaitkeviča.

Mūsu skolēnu panākumu pamatā ir arī pašu skolotāju talants, prasīgums un paraugs. Šogad 38 skolotāji var lepoties ar savu skolēnu panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Šo skolotāju darbs ir guvis gandarījumu, jo skolēnu panākumi ir arī pedagogu panākumi.

Pasākuma izskaņā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore Vanda Rimša sveica arī interešu izglītības konkursu laureātus un viņu pedagogus. Viņi savukārt klātesošos priecēja ar skanīgām dziesmām, raito dejas soli, muzicēšanu un dzeju.

Pašvaldības balvu pateicībā par teicamiem sasniegumiem skolēnu sagatavošanā mācību priekšmetu olimpiādēm, ar radošuma dzirksteli un meistarīgu pieeju, atklājot jauno talantu skatienu apvāršņus ceļā uz pašizaugsmi, pasniedza: Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolotājām: Aijai Rubļevskai, Aldai Ģēģerei, Vitai Vizulei, Olgai Dogžinai, Airitai Šuksto un Sandra Vaitkevičai; Eglaines pamatskolas skolotājām: Evai Linkevičai, Ingrīdai Studānei un Olitai Kārkliņai; Ilūkstes 1. vidusskolas skolotājiem: Inesei Kokinai, Vitai Anspokai, Pēterim Kalvānam, Veltai Šternai, Andželikai Pabērzai, Viktoram Jasiņavičam, Guntai Vaitkunei, Ilzei Vanaģelei, Ivetai Megnei, Birutai Gičevskai, Ilgai Kaniņai, Ivetai Miderei, Ainai Baltajai; Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolotājām: Zinaīdai Ķederei, Snežanai Želtiševai un Valdai Namiņai; Subates pamatskolas skolotājām Inesei Ziediņai un Allai Brokānei.

 

 

Ilūkstes un Līvānu novadu (2.posma ) olimpiāžu laureāti

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

Eglaines pamatskola

Ilūkstes 1.vidusskola

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

Subates pamatskola

Megija Šede

Sanita Vitkovska

Anete Upīte

Laura Svarāne

Diāna Timoškova

Aleksejs Raups

Diāna Žuromska

Eva Evelīna Repkova

Elvis Ancāns

Karīna Žuromska

Anete Skrimble

Jeļizaveta Korotkova

Laima Apele

Jānis Vadzišs

Megija Pabērza

Elza Timšāne

Zintis Ščerbakovs

Ieva Isoda

Arta Kārkliņa

Glenda Kuciņa

Guntis Kaušelis

Roberts Linards

Dana Viviāna Cirse

Anna Isoda

Emīls Linards

Artis Kokins

Linda Jegorova

Aleksejs Formanickis

Kitija Beitāne

Gabriela Hukere

Dita Ancāne

Stepans Ladošins

Agnese Veikšina

 

Reģionālo mācību priekšmetu olimpiāžu laureāti

Ilūkstes 1.vidusskola

Ilūkstes Sadraudzības vidusskola

Laima Apele

Gabriela Hukere

Elīza Repkova

 

Oskars Pučka

 

 

Reģionālo konkursu laureāti

Raivis Driksnis

10. Latgales reģionālo   skolu atklātajā Datorrakstīšanas konkursā 2017

 

Sporta laureāti

       Pašvaldības balvu pateicībā par ieguldīto darbu un nozīmīgu atbalstu saviem skolēniem fiziskas izturības, gribasspēka un talantu atraisīšanā uz pašizaugsmi pasniedza Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājām Elitai Rutkupai un Sandrai Dilānei

Ilūkstes 1.vidusskola

4.-5.klašu komanda

6.-7.klašu komanda

Roberts Linards

Ingus Vaņins

Renards Rimovičs

Emīls Linards

Kristaps Multiņš

Stīvens Kokainis

Dāvis Fjodorovs

Sigvards Skudra

Oto Lazda

Rainers Buks

Dāniels Romanovskis

Mārtiņs Rimša

Andris Kriškijāns

Aldis Trušeļš

Kristaps Trafimovs

Deivids Pučka

Renārs Rītiņš

Auris Rugainis

Rihards Bogdanovičs

Mairis Timšāns

 

       Apkopojot visus novada skolēnu un skolotāju sasniegumus, kā tradīcija ir kļuvusi sumināt rezultatīvāko skolēnu, skolotāju un skolu!

      Centība un neatlaidība ir galvenais skolēna enkurs, tas palīdz viņam turēties mācību ūdeņos un sasniegt sev vēlamos gudrību kalngalus. Šādi mēs varam raksturot jaunieti, kas ir uzrādījis augstāko rezultātu novadā –iegūta 1.vieta Ilūkstes novada matemātikas olimpiādē, godalgotā 3.vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē. Pašvaldības balvu   saņēma Ilūkstes 1.vidusskolas skolēns Guntis Kaušelis.

Labs skolotājs saka:
“Skaties. Domā. Mēģini.”
“Kā būtu, ja mēs pamēģinātu citādi?”
“Parādi man, kā to izdarīt.”

       Tā savus skolēnus uzrunā un mudina skolotāja ., viņas audzēkņi ir izcīnījuši pirmās un otrās vietas Ilūkstes un Līvānu novadu matemātikas olimpiādēs, ir iegūta 3.vieta Latvijas atklātajā matemātikas olimpiādē. Būt par skolotāju – tā nav tikai viņas misija, bet arī sirdsdegsme un izaicinājums. Tāda ir viņa – Ilūkstes 1.vidusskolas skolotāja Biruta Gičevska

       Mēs visi esam kā ziedi, kuriem pilnai laimei dažbrīd pieliek tikai ar saules gaismu.

       Mēs visi esam kā ziedi, kurus vajag aprūpēt, kuriem patīk, ja tos apbrīno un kuri ir laimīgi radīt prieku apkārtējos.

       Kā krāšņu ziedu pļava   ir uzplaukuši sasniegumi Ilūkstes 1.vidusskolā, pedagogu izloloti   tie priecē vecākus, skolotājus un stiprina novada saknes mūsu Latvijā.

       Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni 2016./2017.mācību gadā uzrādījuši augstākos rezultātus Ilūkstes un Līvānu novadu mācību priekšmetu olimpiādēs.

Mūzikas un mākslas skolas laureāti

       Pašvaldības balvu pateicībā par ieguldīto darbu un nozīmīgu atbalstu saviem skolēniem radošo spēju izkopšanā un talantu atraisīšanā ceļā uz pašizaugsmi pasniedza Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolotājām Ingai Ašķeļaņecai un Tatjanai Dvoreckai.

       Pašvaldības balvu pateicībā par neatlaidību, mērķtiecību un centību savu talantu izkopšanā un radošo spēju atklāšanā pasniedza Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēknēm Megijai Pabērzai un Lonijai Kaķeševai.

Interešu izglītības konkursu laureāti

      Pašvaldības balvu pateicībā par ieguldīto darbu un nozīmīgu atbalstu saviem skolēniem radošo spēju izkopšanā un talantu atraisīšanā ceļā uz pašizaugsmi pasniedza: Ilūkstes 1.vidusskolas skolotājām Dacei Paršai un Mairitai Rimovičai; Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra skolotājiem: Aijai Čunčulei un Arnim Slobožaņinam; Raudas internātpamatskolas skolotājai Līgai Lapai un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolotājai Veslavai Linčikai.

Latviešu tautas dejas

Ilūkstes 1.vidusskolas 7.-8.klašu tautas deju kolektīvs “Ance”

Mūzika

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra VIA „Piparmētra”

(Jana Dudare, Megija Pabērza, Amanda Lapa, Lonija Kaķeševa, Adelīna Olehnoviča, Elza Timšāne)

Skatuves runa

Ilūkstes 1.vidusskolas skolniece Dinija Rimoviča

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra audzēkne Aiva Užule

Raudas internātpamatskolas skolniece Sandrīte Dzene

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolniece Jeļizaveta Sudnika

      Visiem novada izglītības iestāžu kolektīviem novēlam, lai ir jaunas izaugsmes iespējas un izdodas izglītot vēl daudzus, daudzus zinātkārus un talantīgus skolēnus!

      Mīļie Skolotāji, kamēr Jūs iedegsiet aizrautības uguntiņu un mācīšanās prieku savos audzēkņos, Jūsu darbs būs svētīts.

      Paldies interešu izglītības laureātiem un zinātkāres centram “ZINOO Daugavpils”, kas mūs priecēja un parūpējās par pasākuma krāsainību!

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

21

22

Vairāk foto skatīt fotogalerijā

Sanita Plone

Ilūkstes novada pašvaldības izglītības speciāliste