Sadraudzības vidusskolas skolotāji popularizē pieredzi un metodiskos meklējumus

Popularizesana       5. oktobrī Daugavpils Centra vidusskolā notika Latgales reģiona valodu (latviešu un krievu) skolotāju II Valodu simpozijs „Valodas loma kompetenču izglītībā”, kas apvienoja divus lielus pasākumus: 12. Latgales latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskos lasījumus un 17. Latgales krievu valodas (kā dzimtās un svešvalodas) un literatūras skolotāju metodisko konferenci.

       Šogad Valodu simpozijā piedalījās 290 radoši, zinoši skolotāji, bet 53 skolotāji dalījās savā pieredzē. Valodu simpozijs tika organizēts ar īpašu rūpību, jo uzstājās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M. Isupova ar uzrunu, savukārt klātesošos priecēja Daugavpils Centra vidusskolas skolēni ar dziesmu.

Valodu simpozijs sastāvēja no 2 daļām – plenārsēdes un divām radošajām darbnīcām. Plenārsēdē uzstājās LU Latviešu valodas institūta pētniece, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore Solvita Pošeiko, kura stāstīja par paliekošo un mainīgo valodas apguvē. Pasākuma 2. daļā skolotāji pēc izvēles varēja apmeklēt divas radošās darbnīcas (tika piedāvātas 15 tematiskās sekcijas, piemēram, „Radošums un sadarbība”, „Valodas kompetences attīstīšana”, „Kompetenču pieeja darbam ar tekstu” u. c.).

Sekcijā „Valodas kompetences attīstīšana” par savu pieredzi krievu valodas mācīšanā stāstīja Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotāja Tamāra Riekstiņa, izklāstot un prezentējot metodisko tēmu „Skolēnu mācīšanas motivēšanas metodes krievu valodā kā svešvalodā”. Skolotāja piedāvāja dažādus uzdevumus ar interesantiem tekstiem, videofilmu fragmentiem. Šie uzdevumu veidi virzīti uz prasmju un iemaņu diferenciāciju, valodas lietojuma attīstību un darbu ar dažādiem avotiem, kas paplašina jauniešu redzesloku, attīsta radošumu un ļauj apzināties zināšanu nepieciešamību sava turpmākā ceļa izvēlē.

Sekcijā „Lasīšanas uzdevumi, tekstveide” krievu valodas un literatūras skolotāja Irina Malāne prezentēja dažādus uzdevumus darbam ar tekstiem 5. klasē, kas dod iespēju pārbaudīt skolēnu zināšanas leksiskajos jautājumos, prasmi atrast tekstos nepieciešamo informāciju, izteikt savu viedokli.

Abas skolotājas tika apbalvotas ar Pateicības rakstiem un pārsteiguma balvām par personisku ieguldījumu un metodiskās pieredzes popularizēšanu Valodu simpozijā. Skolotāja Veslava Linčika kā dalībniece arī saņēma Apliecinājumu.

Pēc skolotāju apliecinājuma var secināt, ka simpozijs ir kļuvis par jaunu ideju apmaiņas, iedvesmas un turpmāko meklējumu sekmētāju. Dalīties pieredzē ir satraukuma pilni mirkļi, bet arī liela uzdrīkstēšanās un gandarījums par to, ka izdodas ieinteresēt skolēnus radošai sadarbībai.


Humanitārā zinību cikla MK vadītāja

Zinaīda Ķedere