Sociālais dienests līdzdarbojas profesionāla sociālā darba attīstības projektā

Sociālais dienests līdzdarbojas profesionāla sociālā darba attīstības projektā

***No 2016. gada 18. aprīļa Ilūkstes novada pašvaldība ir iesaistījusies Labklājības ministrijas un Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001). Projekta mērķa grupa ir pašvaldību sociālo dienestu un pašvaldību izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālisti.

***Galvenās aktivitātes, kurās iesaistījušies Ilūkstes novada sociālie darbinieki, ir profesionālās kompetences pilnveide (apmācības) un supervīzijas, kā arī līdzdalība pilotprojektā metodiku izstrādei darbam ar klientu mērķa grupām, kas ietver sociālo darbinieku apmācības un metodiku adaptēšanu Sociālā dienesta ikdienas darbā: dalību metodikas izstrādē darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (no 01.10.2018. līdz 29.03.2019.) un dalību metodikas izstrādē sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām (no 01.10.2019. līdz 31.03.2020.). ***Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldības sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.