Privātuma politika

Pielikums

25.09.2018. izpilddirektora p.i. rīkojums

Nr. 4.1/37

PERSONAS DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS PRIVĀTUMA POLITIKA

Ilūkstes novada pašvaldība nodrošina fizisko personas datu aizsardzību, ievērojot personu tiesības uz personas datu apstrādes likumību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulai 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula vai VDAR), nacionālajiem tiesību aktiem par personas datu aizsardzību un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, lai garantētu godprātīgu un pārredzamu personu datu apstrādi.

Personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē personas sniedz savus datus (Pašvaldības uzturētajās interneta mājaslapās, papīra vai digitālā formātā vai telefoniski) un kādās Pašvaldības sistēmās, digitālos uzglabāšanas veidos vai formās tie tiek apstrādāti.

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Ilūkstes novada pašvaldības Privātuma politika apraksta kārtību, kādā Ilūkstes novada pašvaldība, tās struktūrvienības un izveidotās iestādes veic personas datu apstrādi.
 2. Ilūkstes novada pašvaldība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 3. Termini:

3.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”);

3.2. Datu subjekts – fiziska persona (klients, klienta pārstāvis, darbinieks), kuru var tieši vai netieši identificēt;

3.3. Klients – Ilūkstes novada pašvaldības teritorijas iedzīvotājs vai Ilūkstes novada pašvaldības klients, kurš saņem un izmanto Ilūkstes novada pašvaldības sniegtos pakalpojumus;

3.4. Apstrāde – jebkura ar Personas datiem veikta darbība (tai skaitā vākšana, ierakstīšana, glabāšana, mainīšana, piekļuves došana, pieprasījumu veikšana, nodošana, kopēšana, dzēšana u.tml.);

3.5. Pārzinis – persona, kas veic datu apstrādi un nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus, kā arī atbild par personas datu apstrādi atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu prasībām;

Nosaukums: Ilūkstes novada pašvaldība

Reģ.Nr.: 90000078782

Juridiskā adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447

e-pasta adrese: datuaizsardziba@ilukste.lv

3.6. Personas datu aizsardzības pārkāpums – drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem.

 

2. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

 1. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Ilūkstes novada pašvaldība (turpmāk – Pārzinis) varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri ir noteikti likumā “Par pašvaldībām”, tai skaitā un ne tikai, gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, aprūpes nodrošināšanu, bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, iedzīvotāju reģistrēšanu, civilstāvokļa aktu reģistrāciju, palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa u.c. jautājumu risināšanā, adresēto iesniegumu izskatīšanu, kultūras dzīves un iedzīvotāju veselīga dzīvesveida nodrošināšanā, grāmatvedības pārvaldīšanu, sistematizētas dokumentu aprites uzturēšanu.
 2. Personas datus Pārzinis var saglabāt arhīvā, lai saglabātu pierādījumus, vēsturiskiem mērķiem vai tos izmantot pētniecības vai statistiskiem mērķiem.
 3. Personas dati var tikt apstrādāti, lai aizsargātu fiziskās personas pret to radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām.
 4. Veicot personas datu apstrādi noteiktiem nolūkiem, personas datu apstrādes un aizsardzības principi tiek ievēroti visos datu apstrādes procesos.
 5. Pārzinis nepieprasa no personas un neapstrādā vairāk informācijas, nekā ir nepieciešams noteiktā nolūka sasniegšanai, tādējādi ievērojot datu minimizēšanas principu. Vairākiem nolūkiem nepieciešamo personas datu apjomu nosaka valsts normatīvie akti, pārējos gadījumos Pārzinis pats izvērtē – kādu informāciju pieprasīt no personas, lai varētu nodrošināt nolūka sasniegšanu, vienlaikus ievērojot datu minimizēšanas principu.

 

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

 1. Pārzinis var uzsākt personas datu apstrādi, tikai gadījumā, ja apstrādei ir konkrēts nolūks un ja apstrādei ir noteikts atbilstošs tiesiskais pamatojums.
 2. Pārzinim un tās iestādēm, personas datu apstrādei var būt šādi tiesiskie pamatojumi:

10.1. lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;

10.2. lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

10.3. līguma izpildei vai pasākumu veikšanai pēc personas pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

10.4. fiziska persona ir devusi piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

10.5. lai aizsargātu fiziskas personas vitālas intereses, t.sk., dzīvību un veselību.

 

4. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

 1. Pārzinis apstrādā Personas datus par šādiem Datu subjektiem:

11.1. Pārziņa darbinieki;

11.2. Pārziņa klienti attiecībā uz personas datu apstrādi, kas nepieciešama pašvaldībai uzdoto uzdevumu izpildei;

11.3. Apmeklētāji – fiziskas personas, kas apmeklē Pārziņa iekštelpās, kā arī atrodas Pārziņa publiskajā telpā (ielas, sporta un atpūtas laukumi, tirgus u.tml.);

11.4. Sadarbības partneru kontaktpersonas un citas personas.

 

5. APATRĀDĀJAMO PERSONAS DATU KATEGOTIJAS

 1. Pārzinis apstrādā tieši no Datu subjekta iegūtos personas datus, kā arī personas datus, kurus attiecīgās pašvaldības uzdevuma izpildes ietvaros Pārzinim ir pienākums saņemt vai pārbaudīt no valsts reģistra (Valsts zemes dienests – VZD, Zemesgrāmata, Ceļu Satiksmes Drošības Direkcija – CSDD, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – PMLP, Iedzīvotāju reģistrs, Civilstāvokļu aktu reģistrs u.c.).
 2. Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis vāc un apstrādā:

13.1. Identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, personu apliecinoša dokumenta dati;

13.2. Kontaktinformācija –adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

13.3. Finanšu dati – bankas rekvizīti, informācijas par izmaksātām un saņemtām naudas summām;

13.4. Dati par Datu subjektu īpašumu;

13.5. Vizuālie dati – video dati par Datu subjektiem, kuri apmeklē Ilūkstes novada pašvaldības objektus un teritoriju, kurā tiek veikta videonovērošana;

13.6. Un citi dati, kas nepieciešami pašvaldībām ar likumu noteikto uzdevumu izpildei.

 

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

 1. Personas dati var tikt nodoti citiem norādītajiem saņēmējiem atsevišķu Pārziņa normatīvos aktos noteikto pienākumu izpildei un tiesisko interešu īstenošanai:

14.1. Citām pašvaldībām, valsts pārvaldes kompetentām iestādēm to normatīvos aktos noteikto uzdevumu izpildei;

14.2. Juristiem, revidentiem, finanšu konsultantiem un citiem konsultantiem, ja tādi piesaistīti Ilūkstes novada pašvaldības darbības pārbaudei;

 1. Pārzinis neīsteno regulāru vai plānveidīgu personas datu nodošanu uz trešajām valstīm ārpus ES un EEZ dalībvalstīm.

 

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

 1. Pārzinis, glabā personas datus ne ilgāk kā nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.
 2. Izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, Pārzinis ņem vērā šādus apstākļus:

17.1. vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

17.2. kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;

17.3. kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei.

 1. Videonovērošanas ieraksti tiek saglabāti 30 dienas.
 2. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepastāvēs pienākums tos glabāt.

 

8. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 1. Pārzinis un viņa nolīgtie Apstrādātāji nodrošina personas datu konfidencialitāti un veic nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret dažādas iespējamības un ietekmes pakāpes riskiem (piemēram, nesankcionēta piekļuve, pretlikumīga Apstrāde, nejauša iznīcināšana vai pazaudēšana) attiecībā uz personas datu subjektu tiesībām un brīvībām, ņemot vērā esošo tehnikas līmeni, nozares praksi, ieviešanas izmaksas un personas datu apstrādes veidu, apmēru, nolūkus.
 2. Pārzinis regulāri pārskata veiktos drošības pasākumus un aktualizē izmantotos tehniskos līdzekļus un organizatoriskos pasākumus.

 

9. PERSONAS TIESĪBAS

 1. Jums ir tiesības vērsties pie Pārziņa un lūgt informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi iesniedzot Pārzinim oficiālu iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu. Atbildi uz Jūsu iesniegumu Pārzinis sniegs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.
 2. Jums ir tiesības pieprasīt veikt Jūsu Personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Pārzinis izvērtēs Jūsu pieprasījumu un īstenos Jūsu tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 3. Lielākajā daļā gadījumu Pārzinim nav tiesību pilnībā dzēst Jūsu personas datus, jo to glabāšanas nosacījumi noteikti normatīvajos aktos. Pārzinis dzēsīs Jūsu datus, ja tai vairs nebūs tiesiska pamata tos apstrādāt vai ja tās rīcībā esošo Jūsu personas datu apstrāde nav bijusi likumīga.
 4. Ja Jūsu Personas datu apstrādes pamats ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības atsaukt piekrišanu savu Personas datu apstrādei, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā. Pēc Jūsu piekrišanas atsaukšanas Pārzinis drīkst turpināt Jūsu Personas datu apstrādi tikai tad, ja tai ir cits tiesiskais pamats Jūsu Personas datu apstrādei.

 

10. CITI NOTEIKUMI

 1. Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta.
 2. Pārziņa un tās iestāžu mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Informāciju par sīkdatņu izmantošanu var atrast attiecīgajā interneta mājas lapā.
 3. Pārziņa un tās iestāžu mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību.
 4. Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Personai tā aktuālo versiju mājas lapā www.ilukste.lv.