Peldēšana veselības veicināšanai

Peldēšana veselības veicināšanai

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” pasākumi slimību profilaksei un veselības veicināšanai turpinās arī 2020.gadā. trīs gadu laikā ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu iedzīvotājiem Ilūkstes novadā ir iespēja rūpēties ne vien par savu fizisko labsajūtu, bet arī par garīgo veselību. Projekta ietvaros bezmaksas pasākumi un tikšanās ar speciālistiem- kardiologu, pediatru, onkologu, ginekologu, psihologu un citiem speciālistiem, nodrošina gan aktuālās un izglītojošās informācijas apmaiņu, gan dalīšanos ar praktisku padomiem savas veselības uzturēšanā.

Peldēšanas nodarbības ir viens no veselības veicināšanas pasākumiem, kas ir iecienīts pasākums vietējā sabiedrībā un to novērtē gan bērni, gan jaunās ģimenes, gan arī projekta mērķauditorija. Ņemot vērā augsto peldētāju aktivitāti, bezmaksas peldēšanas nodarbības Sporta centra peldbaseinā turpinās līdz projekta noslēgumam, 31.05.2020 .

Bezmaksas peldēšanas kuponus var saņemt Ilūkstes novada iedzīvotāji, kuri pārstāv mērķgrupu:

-trūcīgās un maznodrošinātās personas

-bezdarbnieki

-personas ar invaliditāti

-iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem.

Lai saņemtu bezmaksas peldēšanas kuponu no 3.marta var pieteikties Sociālajā dienestā zvanot uz 65463398 vai 26687721, vai ierodoties Brīvības ielā 7, Ilūkstē. Savukārt kuponus var saņemt un peldēšanu uzsākt no 9.marta  Sporta centra darba laikā (skatīt – https://www.ilukste.lv/sports/inss-sporta-centrs/).

      Būsim atbildīgi par savu fizisko un garīgo veselību!

 

ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2020.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Projekta īss apraksts:

Projekta īstenošanas laikā tiek īstenoti Slimību profilakses un Veselību veicinoši pasākumi, kuru aktivitātēs nodrošināta iespēja Ilūkstes novada iedzīvotājiem tikties ar medicīnas speciālistiem un piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās.

Kopējās projekta izmaksas: 92 958,00 EUR

Eiropas Sociālā fonda finansējums(85%): 79 014,30 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%): 13 943,70 EUR

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Projekts tiek īstenots 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros