Pieejams pabalsts Covid-19 radītajā krīzē nonākušajiem

Pieejams pabalsts Covid-19 radītajā krīzē nonākušajiem

***

***27. aprīlī Ilūkstes novada dome pieņēma lēmumu „Par pabalstu krīzes situācijā” sakarā ar Covid-19 izplatību. Uz pabalstu var pretendēt persona (ģimene), kas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nonākusi sarežģītos apstākļos, nespējot saviem spēkiem nodrošināt pamatvajadzības, un kurai ir nepieciešama materiāla palīdzība.

***Noteiktais pabalsta apmērs vienai personai ir 80,00 eiro mēnesī. Pabalsts tiek piešķirts laika posmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija Covid-19 izplatības sakarā un vēl vienu mēnesi pēc tās beigām.

 

Persona (ģimene) var saņemt pabalstu, ja tai:

  • netiek maksāts valsts dīkstāves pabalsts;
  • nav ienākumu saistībā ar ārkārtējo situāciju (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā ne mazāk kā vienu mēnesi; personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav izmaksāts bezdarbnieka pabalsts, vai arī bezdarbnieka pabalsta piešķiršana atteikta (izņemot gadījumu, kad persona darba tiesiskās attiecības pārtraukusi pēc pašas vēlēšanās));
  • radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj apmaksāt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildu mājoklim, viesnīcai, transportam);
  • atrodas vai atradusies karantīnā, kā dēļ tai nav iztikas līdzekļu.

 

***Pabalsta pieprasījumu persona (ģimene) var noformēt brīvā formā, obligāti norādot dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru. Iesniegumā jāapraksta esošās grūtības un jāpievieno attiecīgi dokumenti, kas to apstiprina.

 

Iesniegumu var iesniegt:

  • nosūtot pa pastu (Ilūkstes novada Sociālajam dienestam Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447);
  • ievietojot pastkastē, kas izvietota pie pašvaldības vai tuvākās pagasta pārvaldes ieejas durvīm;
  • nosūtot elektroniski uz e-pastu soc.dienests@ilukste.lv;
  • izmantojot e-pakalpojumu IESNIEGUMS IESTĀDEI (Ilūkstes novada pašvaldībai) portālā „Latvija.lv” (personas autentificēšana notiek ar internetbankas, eID vai eParaksta viedkartes pieejas kodiem, e-paraksts nav obligāts). Ja nepieciešama palīdzība e-pakalpojuma pieteikšanā, aicinām zvanīt Ilūkstes novada VPVKAC (65447850, 29151600), lai saņemtu detalizētu instrukciju.

 

***Ģimenes (personas) atbilstību pabalsta piešķiršanai noteiktajiem kritērijiem izskatīs Ilūkstes novada Sociālais dienests. Ar personu (ģimeni) sazināsies sociālā darba speciālists, lai iepazītos ar situāciju, izvērtētu vajadzības un informētu par turpmāko iesnieguma izskatīšanas gaitu. Tālruņi papildu informācijai: 65463398, 26687721.

***Visu Ilūkstes novada Sociālā dienesta darbinieku kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapas www.ilukste.lv sadaļā „Kontakti”.