Notika kārtējā domes sēde

Notika kārtējā domes sēde

31. oktobrī notika kārtējā domes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi:

 

 1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 16, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 2. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kastaņu ielā 44-13, Ilūkstē atsavināšanu.
 3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stendera ielā 6-21, Eglainē, Eglaines pagastā atsavināšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu.
 5. Par SIA „ORNAMENTS” kustamās mantas atsavināšanu.
 6. Par grozījumiem domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 37 „Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju 2019. gadam apstiprināšanu”.
 7. Par ceļa izdevumu segšanu skolēna nogādāšanai uz Raudas internātpamatskolu.
 8. Par finansiālo atbalstu „Draudzīgā aicinājuma fondam”.
 9. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 10. Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos Nr. 1-b/2019 „Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019. gada budžetu”.
 11. Par pašvaldības 2019. gada budžeta izpildi 9 mēnešos.
 12. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Subates pilsētā iznomāšanu.
 13. Par zemes vienību Subates pilsētā robežu un platību precizēšanu un nosaukuma „Teletornis” piešķiršanu.
 14. Par pašvaldības neapbūvētās zemes Bebrenes pagastā iznomāšanu.
 15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Eglaines pagastā iznomāšanu.
 16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Eglaines pagastā nomas līguma termiņa pagarināšanu.
 17. Par zemes vienības Pilskalnes pagastā piekritības noteikšanu pašvaldībai un apbūves tiesību piešķiršanu.
 18. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Strazdiņi” Dvietes pagastā.
 19. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Dižkārkli” Šēderes pagastā un nosaukumu „Jautriņi”, „Rudzupuķes”, „Kaijas” un „Balandas” piešķiršanu.
 20. Par zemes vienības atdalīšanu Dvietes pagastā, adreses un nosaukuma maiņu no „Virši” uz „Rudzupuķes”.
 21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Amoliņi” Dvietes pagastā, nosaukumu „Rozītes” un „Jaunamoliņi” piešķiršanu.
 22. Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Subates evaņģēliski luteriskajai draudzei uz nekustamo īpašumu „Atdusa” Subatē.
 23. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Puteņi” Prodes pagastā un nosaukuma „Bebrāji” piešķiršanu.
 24. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Liepas” Šēderes pagastā atsavināšanu.
 25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Bangas” Bebrenes pagastā atsavināšanu.
 26. Par atļauju Ilūkstes novada Sporta skolai pieņemt dāvinājumu (ziedojumu) no biedrības „Latvijas Futbola federācija”.
 27. Par administratīvi teritoriālo reformu.
 28. Par Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu.