Paziņojums par kārtējo domes sēdi

Paziņojums par kārtējo domes sēdi

***28. martā  plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par saistošo noteikumu „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novadā” apstiprināšanu.
 2. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Šēderes pagasta „Lādiņos”.
 3. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Mazā Smilšu iela 29” Ilūkstē.
 4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Priedaines” Pilskalnes pagastā.
 5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Dukāti” Eglaines pagastā.
 6. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Priedes 2” Bebrenes pagastā un nosaukuma „Jaunzemnieki” piešķiršanu.
 7. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
  nekustamajā īpašumā „Bebri 3”, Bebrenes pagastā.
 8. Par neizpirktās zemes Bebrenes pagastā nomas līguma termiņa pagarināšanu.
 9. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Bebrenes pagastā nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
 10. Par zemes iznomāšanu biedrībai „Dvietes senlejas pagastu apvienība” Bebrenes pagastā, nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu.
 11. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Centrālā iela 5” Pilskalnes pagastā.
 12. Par apsaimniekošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamo īpašumu „Strautmaļi” Pilskalnes pagastā.
 13. Par neizpirktās zemes Pilskalnes pagastā nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
 14. Par pašvaldības neapbūvētās zemes Pilskalnes pagastā nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
 15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Dvietes pagastā iznomāšanu.
 16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Šēderes pagastā iznomāšanu.
 17. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Šēderes pagastā nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
 18. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Eglaines pagastā nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
 19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Eglaines pagastā iznomāšanu.
 20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Prodes pagastā iznomāšanu.
 21. Par zemes Prodes pagastā nomas pirmtiesību izbeigšanu.
 22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Pilskalnes pagastā iznomāšanu.
 23. Par grozījumu 2018. gada 5. februāra lēmumā Nr. 51 „Par atbalstu ēdināšanas maksas izdevumu segšanai Ilūkstes novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
 24. Par grozījumu 2014. gada 30. oktobra lēmumā Nr. 479 „Par Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmēra noteikšanu”.
 25. Par sadarbību ar Kultūras un tūrisma aģentūru.
 26. Par SIA „ORNAMENTS” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 27. Par SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībām un reliģiskajām organizācijām.
 29. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža iela 4” Ilūkstē atsavināšanu.
 30. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža iela 2” Ilūkstē atsavināšanu.
 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Raiņa iela 15-2” Ilūkstē atsavināšanu.
 32. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Brīvības iela 6-1” Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 33. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalna iela 1-2” Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 34. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Prodes pagastā atdalīšanu, nosaukuma „Purva ceļš” piešķiršanu un nodošanu atsavināšanai.
 35. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018. gada 5. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2018 „Ilūkstes novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu.
 36. Par grozījumiem pašvaldības 2018. gada 5. februāra nolikumā Nr. 1/2018 „Iestādes „Ilūkstes novada pašvaldība” nolikums”.
 37. Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu.
 38. Par atbalstu iecerei par pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu uzsākšanu.
 39. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019. gada budžeta pieņemšanu.