Paziņojums par kārtējo domes sēdi

Paziņojums par kārtējo domes sēdi

***28. februārī  plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2019. gadā.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu.
 3. Par Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu gadam.
 4. Par Ilūkstes novada pašvaldības ceļu un ielu fonda 2019. gadam izlietošanu un vidējā termiņa programmas 2019.–2021. gadam apstiprināšanu.
 5. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Šauriņi” Dvietes pagastā nodošanu atsavināšanai.
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Torņi” Subatē nodošanu atsavināšanai.
 7. Par atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā, nekustamajā īpašumā „Ozolkalni” Pilskalnes pagastā.
 8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Eglāji 1” Eglaines pagastā.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Arāji” Bebrenes pagastā.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Virsaiši 2” Bebrenes pagastā.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Kalēji” Dvietes pagastā.
 12. Par neizpirktās zemes Bebrenes pagastā nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
 13. Par neizpirktās zemes Pilskalnes pagastā nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
 14. Par neizpirktās zemes Pilskalnes pagastā iznomāšanu.
 15. Par zemes Dvietes pagastā nomas pirmtiesību izbeigšanu.
 16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Dvietes pagastā iznomāšanu.
 17. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Šēderes pagastā iznomāšanu.
 18. Par zemes nomu nekustamajā īpašumā „Vārpas” Šēderes pagastā.
 19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas pagarināšanu Eglaines pagastā.
 20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes Eglaines pagastā iznomāšanu.
 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Lauciņi” Ilūkstē sadalīšanu.
 22. Par apbūves tiesību piešķiršanu uz daļām no nekustamā īpašuma „Mežlīči” Ilūkstē.