Paziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

    Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2016. gada 25. augusta sēdes lēmumu Nr. 323 (protokols Nr. 10, 11. §) Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028. gadam darba uzdevuma apstiprināšanu izstrādes uzsākšanai” ir uzsākta jauna Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028. gadam izstrāde un apstiprināts Darba uzdevums.

Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas vietniece Ieva Rimeicāne.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus teritorijas plānojuma izstrādei var sūtīt pa pastu (Ilūkstes novada pašvaldībai Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā LV-5447) vai iesniegt personīgi Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā un visās pagastu pārvaldēs pašvaldības darba laikā līdz 2017. gada 15. maijam.

Lūdzam, iesniedzot priekšlikumus, norādīt kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi), kā arī nekustamā īpašuma nosaukumu un kadastra numuru funkcionālā zonējuma maiņas gadījumā.