Paziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

oooIlūkstes novada dome informē, ka  2018. gada 20. decembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 395 „Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam un Vides pārskata projekta apstiprināšanu” un par saistošo noteikumu Nr. 13/2018 „Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.–2030. gadam grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.

oooAr Ilūkstes novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ilūkstes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā (pašvaldības darba laikā), pašvaldības interneta vietnē www.ilukste.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.