Paziņojums par domes kārtējo sēdi

       30. novembrī plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai Ilūkstes 1. vidusskolā.
 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu atbilstoši Dabas resursu nodokļa pieaugumam.
 3. Par grozījumiem domes 28.08.2014. lēmumā Nr. 423 Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
 4. Par daļēju transporta izdevumu segšanu par skolēnu nogādāšanu uz Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu.
 5. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 6. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā.
 7. Par Ilūkstes novadā dzīvojošo iedzīvotāju apsveikšanu Ziemassvētkos.
 8. Par saistošo noteikumu Nr. 1/2017 Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” precizēšanu.
 9. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ražošanas objekta būvniecībai bijušās Putnu fermas” teritorijā Ilūkstes pilsētā.
 10. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam Rīcības un investīciju plāna aktualizēšanu.
 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jaunkastaņi” Pilskalnes pagastā atsavināšanu.
 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu ielā 10-1, Ilūkstē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Alejas ielā 5A, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 14. Par adreses Laukmalas” piešķiršanu Ilūkstē.
 15. Par pašvaldības zemes Ilūkstes pilsētā iznomāšanu Ž. U..
 16. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Krasta ielā 17, Subatē nodošanu atsavināšanai.
 17. Par adreses un nosaukuma maiņu no Kaspari” uz Spēkavoti” Bebrenes pagastā.
 18. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai Bebrenes nami” Bebrenes pagastā.
 19. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai Apīņi” Bebrenes pagastā.
 20. Par zemes iznomāšanu IK Žāģeri” Bebrenes pagastā.
 21. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Ozoliņi 1” Dvietes pagastā un nosaukumu Rudzu kalni” un Paliene” piešķiršanu.
 22. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu S. A. Dvietes pagastā.
 23. Par neizpirktās zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu R. M. Dvietes pagastā.
 24. Par neizpirktās zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu A. P. Dvietes pagastā.
 25. Par zemes iznomāšanu J. G. Dvietes pagastā.
 26. Par zemes iznomāšanu KS Dubezers” Pilskalnes pagastā.
 27. Par neizpirktās zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu R. V. Pilskalnes pagastā.
 28. Par 26.10.2017. domes lēmuma Nr. 390 atcelšanu.
 29. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu M. N. Šēderes pagastā.
 30. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu I. Č. Eglaines pagastā.
 31. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu V. M. Eglaines pagastā.
 32. Par pašvaldības zemes vienības (kad. apz. 4456 005 0076) Eglaines pagastā nomas tiesību izsoli.