Paziņojums par domes kārtējo sēdi

     26.oktobrī plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.
 2. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības iestādēm.
 3. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
 4. Par pašvaldības finansējumu novada jauniešu dalībai pasākumā “Latvijas karavīrs laikmetu griežos”.
 5. Par Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.
 6. Par finansiālo atbalstu Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudzei.
 7. Par finansiālu atbalstu.
 8. Par finansiālu atbalstu Likteņdārza īstenotājam “Kokneses fondam”.
 9. Par grozījumiem domes 28.08.2014. lēmumā Nr.423 “Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
 10. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā.
 11. Par finansējuma piešķiršanu Latvijas simtgadē Ilūkstes novadā jaundzimušo bērnu dāvanai.
 12. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijā.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda, nokavējuma naudas un zemes nomas maksas dzēšanu SIA “Plus Punkts” Ilūkstē.
 14. Par pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi 9 mēnešos.
 15. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībai Raiņa ielā 7, Ilūkstē.
 16. Par adreses maiņu ēkai Brīvības iela 11B, Ilūkstē.
 17. Par adrešu maiņu Prodes pagastā.
 18. Par 29.09.2017. domes lēmuma Nr.364 atcelšanu.
 19. Par apbūves tiesību izsoli uz daļu no nekustamā īpašuma “Mežlīči”, Ilūkstē.
 20. Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Bebri 2” Bebrenes pagastā.
 21. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.B. Bebrenes pagastā.
 22. Par zemes nomas līguma nepagarināšanu N.J. Bebrenes pagastā.
 23. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Vilnīši” Dvietes pagastā un nosaukuma “Upeskrasti” piešķiršanu.
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Dvietes pagastā.
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.A. Dvietes pagastā.
 26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.R. Dvietes pagastā.
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Cīrulīši” Dvietes pagastā.
 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Dvietes pagastā.
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.G. Dvietes pagastā.
 30. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.G. Dvietes pagastā.
 31. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J.F. Pilskalnes pagastā.
 32. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu V.V. Pilskalnes pagastā.
 33. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu H.L. Pilskalnes pagastā.
 34. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu L.B. Pilskalnes pagastā.
 35. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu A. J. Pilskalnes pagastā.
 36. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Pilskalnes pagastā.
 37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.Z. Pilskalnes pagastā.
 38. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Pilskalnes pagastā.
 39. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Auziņas” Pilskalnes pagastā
 40. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu L.Š. Pilskalnes pagastā.
 41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.T. Šēderes pagastā.
 42. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.B. Šēderes pagastā.
 43. Par zemes iznomāšanu K. Š. Šēderes pagastā.
 44. Par zemes iznomāšanu Č.G. Šēderes pagastā.
 45. Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.