Paziņojums par domes kārtējo sēdi

       28. septembrī plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par amatu savienošanas atļauju Benitai Štrausai.
 2. Par amatu savienošanas atļauju Martai Pertrovai.
 3. Par amatu savienošanas atļauju Sofijai Glūmānei.
 4. Par amatu savienošanas atļauju. Ivetai Plonei.
 5. Par amatu savienošanas atļauju Andrim Kuzņecovam.
 6. Par amatu savienošanas atļauju Inārai Muncei.
 7. Par amatu savienošanas atļauju Romualdai Kartašovai.
 8. Par amatu savienošanas atļauju Velgai Gloveckai.
 9. Par amatu savienošanas atļauju Vinetai Zemlickai-Ruhmanei.
 10. Par amatu savienošanas atļauju Antrai Puzinkevičai.
 11. Par amatu savienošanas atļauju Dagnijai Dāvidsonei.
 12. Par grozījumiem domes 2017. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 35 „Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2017. gadam”.
 13. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā.
 14. Par pašvaldības izglītības iestāžu dalību Eiropas Sociālā fonda projektā (8.3.5.0/16/1/001) „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
 15. Par Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/1/001) plāna apstiprināšanu.
 16. Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ilūkstes novada izglītības iestādēm” apstiprināšanu.
 17. Par saistošo noteikumu „Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3/2013 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu.
 18. Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.
 19. Par piedalīšanos ES ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam investīciju pasākumā „19.2. Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma apmēra nodrošināšanu.
 20. Par pašvaldības dzīvokļu „Jaunbūves”-1 un „Jaunbūves”-2 Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai.
 21. Par nekustamā īpašuma maiņu Avotu ielā, Ilūkstē.
 22. Par piedāvājumu pašvaldībai iegādāties nekustamo īpašumu Avotu ielā 32, Ilūkstē.
 23. Par nekustamā īpašuma „6”-44 Pašulienē, Šēderes pagastā iegūšanu pašvaldības īpašumā, pieņemot dāvinājumu.
 24. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Strēlnieku ielā, Ilūkstē apvienošanu, nosaukuma piešķiršanu un ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
 25. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
 26. Par zemes iznomāšanu Subates pilsētā.
 27. Par adrešu precizēšanu telpu grupām Brīvības ielā 17, Ilūkstē un „Puteņi” Dvietē, Dvietes pagastā.
 28. Par neizpirktās zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu S. G. Bebrenes pagastā.
 29. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu R. K. Bebrenes pagastā.
 30. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu E. K. Bebrenes pagastā.
 31. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu L. B. Bebrenes pagastā.
 32. Par neizpirktās zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu A. Z. Bebrenes pagastā.
 33. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu E. B. Bebrenes pagastā.
 34. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu B. I. Pilskalnes pagastā.
 35. Par neizpirktās zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu V. G. Pilskalnes pagastā.
 36. Par neizpirktās zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu M. R. Pilskalnes pagastā.
 37. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Druvas” Dvietes pagastā un nosaukuma „Augšas Druvas” un „Lejas Druvas” piešķiršanu.
 38. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu J. G. Dvietes pagastā.
 39. Par zemes iznomāšanu A. A. Dvietes pagastā.
 40. Par S. G. iesnieguma izskatīšanu zemes nomas jautājumā.
 41. Par zemes iznomāšanu G. R. Dvietes pagastā.
 42. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu M. Z. Šēderes pagastā.
 43. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu A. N. Šēderes pagastā.
 44. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu un zemes nomas tiesību izbeigšanu V. V. Šēderes pagastā.
 45. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Raiņa iela 33” Ilūkstē.
 46. Par Ilūkstes novada vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.