Paziņojums par domes kārtējo sēdi

      24. augustā plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Ilūkstes pilsētas un Subates pilsētas zemes komisijas ievēlēšanu.
 2. Par Ilūkstes novada domes Administratīvās komisijas ievēlēšanu.
 3. Par Ilūkstes novada domes Dzīvokļu komisijas ievēlēšanu.
 4. Par Ilūkstes novada domes Nekustamo īpašumu atsavināšanas komisijas ievēlēšanu.
 5. Par Ilūkstes novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanas un pieteikšanās termiņa noteikšanu.
 6. Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam.
 7. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam pārstāvēt Ilūkstes novada pašvaldību biedrībās.
 8. Par pilnvarojumu domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam pašvaldības pirmpirkuma tiesību realizēšanā.
 9. Par atļauju amatu savienošanai domes priekšsēdētāja vietniekam Maiguram Krievānam.
 10. Par Raudas internātpamatskolas valdījumā esošā transportlīdzekļa izslēgšanu no bilances.
 11. Par mājas Jasmīni”, Bebrenes pagastā izslēgšanu no bilances.
 12. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 13. Par D. K. iesnieguma izskatīšanu.
 14. Par pašvaldības 2017. gada budžeta izpildi 6 mēnešos.
 15. Par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā.
 16. Par pirmsskolas izglītības iestādes Zvaniņš” vadītājas pilnvaru laika pagarināšanu.
 17. Par Ilūkstes bērnu un jauniešu centra direktores pilnvaru laika pagarināšanu.
 18. Par Raudas internātpamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
 19. Par pašvaldības sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Brīvības ielā 7A-3, Ilūkstē.
 20. Par piedalīšanos darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 3. kārta” projektu iesniegumu atlasē ar projektu Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā” un projekta īstenošanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu.
 21. Par darba grupas izveidošanu Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028. gadam izstrādes atbalstam un nolikuma apstiprināšanu.
 22. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu ielā 25A-1, Ilūkstē, atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 23. Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai Daugavpils mednieku un makšķernieku saimniecība” Šēderes pagastā.
 24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienību daļām pašvaldības īpašumā Dvietes parks” Dvietes pagastā.
 25. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Augšzeme” Dvietes pagastā, nosaukuma Augšmeži” piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
 26. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Melnupītes” Eglaines pagastā un nosaukuma Jaunatnes iela 3” piešķiršanu.
 27. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu J. V. Dvietes pagastā.
 28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu pašvaldības zemes vienībai un neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu B. Č. Pilskalnes pagastā.
 29. Par zemes iznomāšanu I. P. Eglaines pagastā.
 30. Par zemes iznomāšanu P. V. Eglaines pagastā.