Paziņojums par domes kārtējo sēdi

    23. februārī plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna sasauc kārtējo domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Afganistānas kara veterāniem.
 2. Par sporta un atpūtas nometņu dalībnieku ēdināšanas maksu.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai Moto Ilūkste”.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzei.
 5. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu J. K. Bebrenes pagastā.
 6. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Afganistānas karā kritušo karavīru piemiņas pasākumam.
 7. Par grozījumiem 24.11.2016. domes lēmumā Nr. 423 Par Ilūkstes novada kultūras centra un tā struktūrvienību ieejas maksas (biļetes cenas) un telpu nomas maksas cenrādi”.
 8. Par grozījumiem Ilūkstes novada Kultūras centra nolikumā.
 9. Par grozījumiem Ilūkstes novada Sporta skolas nolikumā.
 10. Par publiskās apspriešanas rīkošanu par azartspēļu organizēšanas atļauju Ilūkstes novadā.
 11. Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktores Ināras Valpēteres pilnvaru laiku.
 12. Par Teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma Stadiona ielā 7, Ilūkstē iegūšanu pašvaldības īpašumā.
 14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Stendera ielā 6-25, Eglainē atsavināšanu.
 15. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pakalni” Bebrenes pagastā atsavināšanu.
 16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZS Puķudruva” Subates pilsētā.
 17. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Puteņi 1” Dvietē ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 18. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu M. B. Dvietes pagastā.
 19. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Kalmes” Bebrenes pagastā un nosaukuma Meža kalmes” piešķiršanu.
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E. S. Bebrenes pagastā.
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu K. L. Bebrenes pagastā.
 22. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma Rožlauki” Pilskalnes pagastā un nosaukumu Vārpas” un Ezermala” piešķiršanu.
 23. Par pašvaldības zemes (kadastra apzīmējums 4480 007 0101) Pilskalnes pagastā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 24. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu V. T. Pilskalnes pagastā.
 25. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu N. K. Šēderes pagastā.
 26. Par zemes iznomāšanu Z. B. Šēderes pagastā.
 27. Par zemes iznomāšanu J. D. Šēderes pagastā.
 28. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Mūrnieki 1” Šēderes pagastā.
 29. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Mednieki” Šēderes pagastā.
 30. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu V. V. Eglaines pagastā.
 31. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu V. N. Eglaines pagastā.
 32. Par zemes iznomāšanu D. L. Eglaines pagastā.
 33. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Annītes” Prodes pagastā
 34. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu I. G. Jēkabpils ielā, Ilūkstē.
 35. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A. K. Bebrenes pagastā.
 36. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A. S. un M. S. Bebrenes pagastā.
 37. Par zvejas tiesību nomu I. A. Dvietes ezerā, Dvietes pagastā.
 38. Par zvejas tiesību nomu V. S. Āzišķu un Baltmuižas ezeros Prodes pagastā.