Paziņojums par ārkārtas domes sēdi

         29. jūnijā plkst. 15.00 Domes priekšsēdētājs S. Rāzna sasauc ārkārtas domes sēdi un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par Ilūkstes novada domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
 2. Par Ilūkstes novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu.
 3. Par finansu līdzekļu novirzīšanu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uzstādīšanai .
 4. Par papildus finansējuma piešķiršanu pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļai.
 5. Par grozījumiem 25.08.2016. lēmumā Nr.319 „Par degvielas patēriņa normu noteikšanu pašvaldības mazajai dārza moto tehnikai”.
 6. Par grozījumiem 26.01.2017.lēmuma Nr.39 „Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu” 3.pielikumā „Raudas internātpamatskola”.
 7. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā.
 8. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Meža ielā 2 un Meža ielā 4, Ilūkstē.
 9. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu un papildus zemes platības piešķiršanu biedrībai “Dvietiņa” Dvietes pagastā.
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai un mērķa maiņu zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Vienības” Pilskalnes pagastā.
 11. Par pašvaldības zemes iznomāšanu R.V. Šēderes pagastā.
 12. Par Ā.S. iesnieguma izskatīšanu.