Iesniedzamā dokumenta veids

Būvvaldē iesniedzamā dokumenta veids atbilstoši būvju iedalījumam grupās

 

Ēku būvniecības process

Ēku grupas

Būvniecības veids

Dokumenta veids

I

grupas

ēkas

Jauna būvniecība

Paskaidrojuma raksts

Novietošana

Paskaidrojuma raksts

Ajaunošana

Paskaidrojuma raksts

Restaurācija

Paskaidrojuma raksts

Pārbūve (nepārsniedzot maks. apjomus)

Paskaidrojuma raksts

Pārbūve (pārsniedzot maks. apjomus), lietošanas veida maiņa

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Restaurācija (kultūras piemineklis)

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Nojaukšana

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves

Publiskas ēkas (pilsētās, ciemos) vienkāršota atjaunošana

Paskaidrojuma raksts

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana (pilsētās, ciemos)

Paskaidrojuma raksts

Konservācija

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

II

grupas

ēkas

Jauna būvniecība

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Novietošana

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Restaurācija

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Atjaunošana

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Pārbūve

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Nojaukšana (nav ārējie inženiertīkli vai tie atslēgti)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai

Nojaukšana

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves

Vienkāršota atjaunošana

Apliecinājuma karte

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Konservācija

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

III

grupas

ēkas

Jauna būvniecība

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Novietošana

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Restaurācija

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Atjaunošana

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Pārbūve

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Nojaukšana

Būvniecības iesniegums un būvprojekts

Lietošanas veida maiņa bez pārbūves

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves

Vienkāršota atjaunošana

Apliecinājuma karte

Vienkāršota ēkas fasādes atjaunošana

Ēkas fasādes apliecinājuma karte

Konservācija

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

 

 

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

1. Ēku iedalījums grupās

Iedalījuma kritērijs

I grupa *

II grupa

III grupa*

1. Stāvu skaits

 

Ēkas, kuras neietilpst
1. vai 3.grupā

1) Ēka, kurai ir vairāk nekā pieci virszemes stāvi

2) Ēka, kurai ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs

2. Cilvēku skaits

 

Publiskā ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem

3. Platība, apbūves laukums

1) Mazēka (vienstāva ēka, t.sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2)

2) Ārpus pilsētu un ciema teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, nojumes, garāžas) ar apbūves laukumu līdz 60 m2

3) Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta

4) Betonēts laukums pakaišu kūtsmēslu uzkrāšanai (uzglabāšanai ar vircas uzkrāšanas tvertni) līdz 50m2

1) Ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2

2) Noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 2000 m2

4. Būvtilpums

Ūdens rezervuāri (pazemes un virszemes) līdz 50 m3 ārpus pilsētu un ciemu teritorijām

1) Ēka šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu virs 5000 m3

2) Ūdens rezervuāri (pazemes un virszemes) virs 1000 m3

5. Jauda

1) Kompaktās (konteinertipa) transformatoru apakšstacijas un sadales ietaises ar nominālo spriegumu līdz 20 kV ārpus pilsētām, ja tās atrodas ārpus esošo spēkstaciju un apakšstaciju teritorijām

2) Elektroietaišu ēkas ar pamatiem, mazākas par 60 m2 ārpus pilsētām un ciemiem

1) Katlumājas un elektroenerģijas apgādes ēkas ar siltuma jaudu lielāku par 2 MW un/vai elektrisko jaudu lielāku par 2 MW

2) Slēgto transformatoru apakšstaciju ēkas ar 110 kV spriegumu un augstāku

Piezīme. 1. * Lai noteiktu, vai ēka pieder pie konkrētās grupas ēkām, jābūt spēkā vienai no minētajām klasifikācijas pazīmēm.


 Būvvalde