Iekšējie normatīvie akti

Spēkā esošie nolikumi, noteikumi un reglamenti

(apstiprināti ar domes lēmumu)

Nolikumi Reglamenti Noteikumi

Komitejas

Finanšu komiteja

31.07.2009. 

Nr. 5/2009

Attīstības un uzņēmējdarbības komiteja

31.07.2009. 

Nr. 6/2009

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja

31.07.2009.

Nr. 7/2009

Komisijas un sadarbības grupas

Dzīvokļu komisija

28.01.2010. 

Nr. 3/2010

Administratīvā komisija

19.06.2008. 

Nr. 6/2008

Konsolidēts

Nekustāmo īpašumu uzraudzības komisija

29.08.2019.  

Nr. 3/2019

Pedagoģiski medicīniskā komisija

26.08.2010.

Nr.14/2010

Pedagogu profesionālās darbības 4. kvalitātes pakāpes novērtēšanas komisija

29.08.2013

Nr. 2/2013

Civilās aizsardzības komisija

26.10.2017

Nr. 14/2017

Apbalvojumu piešķiršanas komisija

17.09.2018

rīkojums Nr. 33

Sadarbības grupa bērnu aizsardzības jomā

28.12.2017

Nr. 15/2017

Administrācija

Iestāde “Ilūkstes pilsētas administrācija” nolikums

30.06.2021

Nr.3/2021

Darba kārtības noteikumi 26.01.2017

Nr. 1/2017

Administrācijas struktūrvienības

Klientu apkalpošanas centrs 01.11.2017

Nr.4.1/67

Kancelejas nodaļa

29.03.2018.

Nr. 3/2018

Būvvalde

31.03.2011.  

Nr. 4/2011

Dzimtsarakstu nodaļa

01.07.2009.

Nr. 1/2009

Pašvaldības policija

 27.03.2014.

Nr. 1/2014

27.03.2014.

Nr. 5/2014  

Teritoriālās pārvaldes

Bebrenes pagasts

29.10.2015.

Nr. 10/2015

Dvietes pagasts

29.10.2015.

Nr. 13/2015

Eglaines pagasts

29.10.2015.

Nr. 12/2015

Pilskalnes pagasts

29.10.2015.

Nr. 9/2015

Šēderes pagasts

29.10.2015.

Nr. 8/2015

Subates pilsēta un Prodes pagasts

29.10.2015.

Nr. 11/2015

Konsolidēts

Izglītības iestādes

Ilūkstes Raiņa vidusskola

26.04.2018.

Nr. 5/2018

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

17.01.2014.

Nr. 1/2014

02.06.2017. Grozījumi
12.02.2020. Grozijumi
Izglītojamo uzņemšana Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā

29.04.2021.

Nr. 1/2021

Stipendiju piešķiršanas kārtība Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā

29.10.2015.

Nr. 1/2016

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

27.08.2015.

Nr. 6/2015

Sporta skola

28.05.2015.

Nr.5/2015

02.06.2017. Grozījumi
Mūzikas un mākslas skola

05.03.2015.

Nr. 1/2015

Konsolidēts

29.12.2015. Grozījumi
02.06.2017. Grozījumi
28.02.2018. Grozījumi
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

30.09.2009.

Nr. 17/2009

Raudas internātpamatskola
24.08.2017.

Sociālā aprūpe

Sociālais dienests

31.07.2009.

Nr. 8/2009

Bāriņtiesa   

Bāriņtiesa

27.08.2009.

Nr. 9/2009

Darba samaksa, komandējumi

Domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēma

27.01.2011.

Nr. 1/2011

Konsolidēts

Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai

28.09.2017.

Nr. 5/2017

Ilūkstes novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem

27.11.2014.

Nr. 14/2014

Tirgus izpēte un iepirkumi

Tirgus izpētes un iepirkumu veikšanas kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā

27.11.2014

Nr. 13/2014

Grozījumi

Apbalvošana un godināšana

Politiski represēto personu godināšana

28.01.2010.

Nr. 1/2010

Gados veco iedzīvotāju godināšana

28.01.2010.

Nr. 2/2010

Ilūkstes novada pašvaldības apbalvojumi

26.09.2013.

Nr. 4/2013

Budžeta un publiskā pārskata sagatavošana

Kārtība, kādā izstrādā, apstiprina un kontrolē pašvaldības budžetu

29.10.2009.

Nr. 6/2009

Kārtība, kādā tiek organizēta Ilūkstes novada pašvaldības gada publiskā pārskata sagatavošana, pieņemšana un publiskošana

29.03.2011. 

Nr. 2/2012

Finanses un manta

Kārtība, kādā atsavina pašvaldības nekustamos īpašumus

25.11.2010.

Nr. 5/2010

Kārtība, kādā pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības var norakstīt valdījumā esošos nemateriālos līdzekļus

30.11.2020. 

Nr. 2/2020

Bebrenes Profesionālās vidusskolas stipendiju piešķiršanas kārtība

29.10.2015.

Nr. 5/2015

Kārtība, kādā tiek izlietoti pašvaldības autoceļu fonda līdzekļi

 27.03.2014.

Nr. 4/2014   

Kārtība, kāda tiek uzskaitīti un norakstīti reprezentācijas izdevumi

 24.04.2014.

Nr. 6/2014  

Kārtība, kādā pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām no pašvaldības budžeta

29.05.2014.

Nr. 9/2014

Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība

24.09.2015.

Nr.4/2015

 Informatīvais izdevums

“Ilūkstes Novada Vēstis”

28.02.2008.

Nr. 2/2008

Kultūra

Centrālā bibliotēka

28.11.2008.

Nr. 7/2008

Centrālās bibliotēkas  izmantošanas noteikumi

30.04.2009.

Nr. 2/2009

Sports

Kārtība par novada sportistu norīkošanu uz sacensībām un par novada komandu piedalīšanos sacensībās saistīto finanšu izdevumu apmaksu

26.08.2010.

Nr. 3/2010

Ētika

Pašvaldības ētikas kodeks

19.06.2008.

Nr. 10/2008

Dokumentu pārvaldība    

Kārtība, kādā pašvaldība sagatavo, reģistrē un apliecina izziņu dokumentus

29.04.2010.

Nr. 2/2010

Dokumentu aprites kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā

 31.07.2014

Nr. 11/2014

Elektronisko dokumentu un paziņojumu aprites kārtība Ilūkstes novada pašvaldībā

29.01.2015.

Nr.1/2015

Priekšvēlēšanu aģitācija

Kārtība, kādā tiek organizēta priekšvēlēšanu aģitācija un aģitācijas materiālu izvietošana pirms Saeimas vēlēšanām

31.07.2014

Nr. 12/2014

Medību noteikumi, tiesības  

Kārtība, kādā nosakāma maksa par medību tiesību izmantošanu Ilūkstes novada pašvaldībai iederošās vai piekrītošās medību platībās

24.04.2014.

Nr. 7/2014

Skolēnu pārvadājumi

Kārtība, kādā tiek veikti pārvadājumi ar Ilūkstes novada pašvaldības skolēnu autobusiem

30.11.2012.

Nr. 7/2012

Zemes, nedzīvojamo telpu  noma un ielu uzturēšana

Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētas pašvaldības zemes

31.01.2018.

Nr.1/2018

Ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība Ilūkstes novada Ilūkstes un Subates pilsētā

28.12.2012.

Nr.9/2012

Ilūkstes novada pašvaldības nedzīvojamo telpu noma

22.12.2014.

Nr. 15/2014

    Novada ceļu un ielu uzturēšanas klases: Bebrene ceļi, Bebrene ielas, Dviete, Eglaines ceļi, Eglaines ielas, Ilūkstes pilsētas ielas, Pilskalnes ceļi, Pilskalnes ielasSubates ielas, Prodes ceļi, Šēderes ceļi, Šēderes ielas.

Ceļu un ielu fonda izlietošanas programma 2017.-2019. gadam.

Mērķdotācijas ceļiem un ielām 2017. – 2019. gadam izlietojums Ilūkste, Bebrene, Pilskalne, Dviete, Eglaine un Šēdere, Subate un Prode.