Attīstības programma un stratēģija

ESF_ES_VRAA_ieguld

Paziņojums par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un  Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

Ilūkstes  novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2013. gada 17. jūnija lēmumu Nr. 303 „Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” ir apstiprināta  Ilūkstes novada attīstības programma 2013.-2019. gadam un ka ar lēmumu Nr. 304 „Par Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu” ir apstiprināta Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam.

Ilūkstes novada attīstības programma un ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005 „Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam izstrāde” ietvaros.

Ar apstiprināto Ilūkstes novada attīstības programmu un ilgtspējīgas attīstības stratēģiju var iepazīties Ilūkstes novada pašvaldībā un interneta mājas lapa www.ilukste.lv. sadaļā „Attīstības plānošanas dokumenti”.

Ilūkstes novada attīstības programma 2013.-2019. gadam:

Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam:

Vides pārskats

Pārskats par Ilūkstes novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030. gadam izstrādi