Paziņojums par izsoli – nekustamais īpašums “Mežlīči”

Paziņojums par izsoli – nekustamais īpašums “Mežlīči”

Datums: 01/03/2019 - 11/03/2019
Laiks: 11:00


2019.gada 11.martā plkst. 11.00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, rakstiskā izsolē tiek pārdota apbūves tiesība ražošanas objekta un tā funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju izbūvei uz Ilūkstes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības 4,7 ha platībā ar diviem cietā seguma laukumiem (0,76 ha un 1,24 ha), kadastra apzīmējums 4407 004 0151; nekustamais īpašums “Mežlīči”, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 004 0156.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties uz izsoli līdz 2019.gada 11.martam plkst.11.00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, un mājas lapā www.ilukste.lv.

Pieteikumi izsolei tiks atvērti 2019.gada 11.martā plkst. 11.00 Ilūkstes novada pašvaldības zālē Brīvības ielā 7, Ilūkstē.

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

Pielikumā: Izsoles noteikumi