Domes sēde

Domes sēde

Datums: 31/01/2018
Laiks: 15:00


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

DOMES SĒDE

Nr. 1

 

Darba kārtībā

 

 1. Par Ilūkstes novada pašvaldībai piederošo un valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu.
 2. Par pašvaldības aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss”” sniegto pakalpojumu maksas noteikšanu.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai “MOTO ILŪKSTE”.
 4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Skolu uzņēmējdarbības projektam “ Esi līderis !”
 5. Par telpu Ilūkstē, Brīvības ielā 13, nomas maksas samazināšanu Nodarbinātības valsts aģentūrai.
 6. Par pašvaldības 2017.gada budžeta izpildi.
 7. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2018.gadā.
 8. Par grozījumiem 26.01.2017. lēmumā Nr.39’Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu’.
 9. Par saistošo noteikumu “Grozījums 31.01.2013. saistošajos noteikumos Nr.3/2013 ‘Par sociālās palīdzības pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu.
 10. Par saistošo noteikumu ‘Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” pieņemšanu.
 11. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības tautu mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai.
 12. Par mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali novada izglītības iestādēm 2018.gadam.
 13. Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.
 14. Par saistošo noteikumu “Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu” pieņemšanu.
 15. Par apbūves tiesības piešķiršanu VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”.
 16. Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “Ornaments”.
 17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunbūves” -1, Šēderes pagastā atsavināšanu.
 18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunbūves” -2, Šēderes pagastā atsavināšanu.
 19. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu iela 13, Ilūkste nodošanu atsavināšanai.
 20. Par pašvaldības dzīvokļa Pilskalnes iela 9-4, Ilūkste nodošanu atsavināšanai.
 21. Par medību tiesību piešķiršanu biedrībai Mednieku kolektīvs “Subates Silva” Eglaines un Prodes pagastos.
 22. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Dāboliņi” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Odiņi” piešķiršanu.
 23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Z.V. Bebrenes pagastā.
 24. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu M.B. Dvietes pagastā.
 25. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.K. Dvietes pagastā.
 26. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Madaras” Dvietes pagastā.
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.E. Pilskalnes pagastā.
 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Pilskalnes pagastā.
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.P. Pilskalnes pagastā.
 30. Par zemes iznomāšanu k/s “Dubezers” Pilskalnes pagastā.
 31. Par zemes iznomāšanu S.Č. Šēderes pagastā.
 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Šēderes pagastā.
 33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.B. Šēderes pagastā.
 34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu P.S. Šēderes pagastā.
 35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.G. Šēderes pagastā.
 36. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu J.L. Šēderes pagastā.
 37. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.B. Eglaines pagastā.
 38. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.P. Eglaines pagastā.
 39. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.J. Eglaines pagastā.
 40. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.P. Eglaines pagastā.
 41. Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.K. Eglaines pagastā.
 42. Par zemes iznomāšanu T.M. Eglaines pagastā.
 43. Par neizpirktās zemes iznomāšanu N.Ļ. Eglaines pagastā.
 44. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu B.P. Eglaines pagastā.
 45. Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā “Driģenes P”, Pilskalnes pagasts.
 46. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu A.K. Skolas ielā, Eglainē, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā.