Domes sēde

Domes sēde

Datums: 30/08/2018
Laiks: 15:00


Darba kārtība

 

 1. Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr.49 “Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku amata vienību un amatalgu noteikšanu”.
 2. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Latgales reģionālā pensionāru apvienība”.
 3. Par finansiālu atbalstu Latvijas Armvrestlinga federācijai.
 4. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 5. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā.
 6. Par pašvaldības 2018.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.
 7. Par DAC personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fenikss” nolikuma pieņemšanu.
 8. Par pašvaldības dzīvokļa Kalna ielā 1-3, Subatē adreses maiņu un tā nodošanu atsavināšanai.
 9. Par pašvaldības pārvaldībā esošai zemes vienībai Subatē adreses Darba iela 4 piešķiršanu un tās iznomāšanu.
 10. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Klintis” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Margrietiņas” piešķiršanu.
 11. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā.
 12. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
 13. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
 14. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
 15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā.
 16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.