Domes sēde

Domes sēde

Datums: 31/01/2019
Laiks: 15:00


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

Domes sēde

2019.gada 31.janvārī

plkst.15:00                                                                                                         Nr.1

 

Darba kārtība

 1. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 2.kārta”.
 2. Par izstāšanos no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” un “Latgales reģiona attīstības aģentūras (LRAA)”.
 3. Par tālākizglītības kursu programmu maksas noteikšanu Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā.
 4. Par materiālo palīdzību ārkārtas situācijā.
 5. Par pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi.
 6. Par grozījumu 2018.gada 5.februāra Ilūkstes novada domes lēmuma Nr. 49 „Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu” 9.pielikumā.
 7. Par dotācijas piešķiršanu pašvaldības aģentūrai “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra”.
 8. Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.
 9. Par Ilūkstes novada bāriņtiesas locekles Valdas Namiņas un Anitas Naļivaiko atkārtotu ievēlēšanu.
 10. Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.- 2026.gadam izstrādes uzsākšanu.
 11. Par atļauju J. M. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta teritorijā ar murdu.
 12. Par atļauju R. M. zvejot Daugavā, Ilūkstes novada Dvietes pagasta teritorijā ar murdu.
 13. Par pašvaldības zemes nomas līguma pagarināšanu Ilūkstes pilsētā.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Birņi” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Mežabirņi” piešķiršanu.
 15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Stirnas” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Jaunbuki” piešķiršanu.
 16. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Subatē, Ilūkstē un Šēderes pagastā.
 17. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Lauri” Pilskalnes pagastā.
 18. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 19. Par neizpirktās zemes iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
 20. Par neizpirktās zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā.
 21. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā.
 22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.
 23. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 24. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
 25. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.
 26. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 27. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Eglaines pagastā.
 28. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
 29. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
 30. Par zemes nomu Liepu ielā 26, Eglainē.
 31. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Baltmuiža 2A, Eglaines pagastā nodošanu atsavināšanai.
 32. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Bebrenē ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
 33. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Oši” Dvietes pagastā.