Domes sēde

Domes sēde

Datums: 31/05/2018
Laiks: 15:00


Darba kārtība:        

 1. Par Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centra sāls istabas maksas pakalpojumu cenrādi.
 2. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 3. Par pašvaldības noteiktā prioritārā investīciju projekta “Zirgu jāšanas manēžas un zirgu staļļa būvniecība” ieceres īstenošanu.
 4. Par grozījumiem 05.02.2018. domes lēmumā Nr. 49 “Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”.
 5. Par finansiālu atbalstu biedrībām.
 6. Par reliģijai paredzēto 2018.gada budžeta līdzekļu sadalījumu.
 7. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu.
 8. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
 9. Par grozījumiem pašvaldības 05.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.1-b/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada budžetu”.
 10. Par grozījumiem pašvaldības 05.02.2018. saistošajos noteikumos Nr.4/2018. “Ilūkstes novada pašvaldības nolikums”.
 11. Par Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas izglītojamo uzņemšanas kārtības 2018/2019.m.g. apstiprināšanu.
 12. Par priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektam „Social Inclusion of Elderly People” jeb „Senioru sociālā iekļaušana”.
 13. Par finansiālu atbalstu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēnu komandas “Zibo” dalībai vasaras nometnē.
 14. Par bērnu kristīgās nometnes “Mazā oāze” organizēšanas atbalstīšanu.
 15. Par vienas vienības izmaksu noteikšanu Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem.
 16. Par Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktora iecelšanu.
 17. Par grozījumiem pašvaldības 31.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.3/2018 „Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”.
 18. Par pašvaldības telpu Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejai .
 19. Par ēkas Vienības laukumā 1, Ilūkstē nojaukšanu.
 20. Par pašvaldības zemes iznomāšanu T.K. Ilūkstes pilsētā.
 21. Par pašvaldības zemes iznomāšanu M.Š. Ilūkstes pilsētā.
 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.O. Subates pilsētā.
 23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.O. Subates pilsētā .
 24. Par pašvaldības zemes iznomāšanu F.K. Subates pilsētā.
 25. Par pašvaldības zemes iznomāšanu L.R. Subates pilsētā .
 26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Č.M. Pilskalnes pagastā.
 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu R.Č. Prodes pagastā.
 28. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Puteņi” Prodes pagastā un nosaukuma „Jaunputeņi” piešķiršanu jaunizveidotajam īpašumam .
 29. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.S. Bebrenes pagastā.
 30. Par zemes iznomāšanu A.B. Bebrenes pagastā.
 31. Par zemes iznomāšanu E.K. Bebrenes pagastā.
 32. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu „Senlejas-11” Pilskalnes pagastā .
 33. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Liepas” Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai, nosaukuma “Pīlītes” piešķiršanu.
 34. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Arāji” Pilskalnes pagastā nodošanu atsavināšanai
 35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu E.P. Pilskalnes pagastā.
 36. Par zemes iznomāšanu O.B. Pilskalnes pagastā.
 37. Par zemes iznomāšanu M.Š. Pilskalnes pagastā.
 38. Par zemes iznomāšanu A.R. Šēderes pagastā.
 39. Par zemes iznomāšanu V.J. Šēderes pagastā.
 40. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.M. Šēderes pagastā.
 41. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu D.M. Šēderes pagastā.
 42. Par zemes iznomāšanu J.U. Eglaines pagastā.
 43. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.S. Eglaines pagastā .
 44. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.T. Eglaines pagastā.
 45. Par zemes nomas līguma pagarināšanu N.V. Eglaines pagastā.
 46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.H. Eglaines pagastā.
 47. Par zemes nomas līguma pagarināšanu I.Č. Eglaines pagastā.
 48. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Eglaines pagastā.
 49. Par zemes iznomāšanu A.S. Eglaines pagastā.
 50. Par zemes iznomāšanu P.T. Eglaines pagastā.
 51. Par zemes nomu A.V. Eglaines pagastā .