Domes sēde

Domes sēde

Datums: 26/04/2018
Laiks: 15:00


DOMES SĒDE

2018.gada 26.aprīlī    

Ilūkstē   

                                                                                                                                     Nr. 5

Sēde sākas plkst. 15:00                                       

 

Darba kārtībā

 1. Par Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 2. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Ieguldījums komercdarbības attīstībai Ilūkstes novadā”.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un kavējuma naudas piedziņu no Ļ.L.
 4. Par Ilūkstes novada Kultūras centra valdījumā esošo pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.
 5. Par Ilūkstes 1.vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi.
 6. Par finanšu līdzekļu novirzīšanu.
 7. Par papildus finansējuma piešķiršanu Raudas internātpamatskolai.
 8. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā.
 9. Par grozījumiem pašvaldības 31.04.2014. noteikumos Nr.12/2014 “Kārtība, kādā tiek organizēta priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana pirms 12. Saeimas vēlēšanām”.
 10. Par Ilūkstes Raiņa vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.
 11. Par pašvaldības dalību projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
 12. Par pašvaldības dalību Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumā “Nodarbinātības pasākumi  vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.
 13. Par pilnvaru pagarināšanu Ilūkstes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Ivitai Krapānei.
 14. Par pilnvaru pagarināšanu Ilūkstes novada bāriņtiesas loceklei Inesei Sičevai.
 15. Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam redakcijas 1.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
 16. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Upes ielā 5-11, Ilūkstē, Ilūkstes novadā.
 17. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Avotu ielā 10-1, Ilūkstē.
 18. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pilskalnes ielā 29-2, Ilūkstē.
 19. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu Pašulienē 4 – 42, Šēderes pagastā, Ilūkstes novadā.
 20. Par dzīvojamās mājas Gagarina iela 2, Eglainē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
 21. Par nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā ‘Raudas veikals”, Šēderes pagasts.
 22. Par telpu nomas tiesību izsoli pašvaldības nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 13, Ilūkstē.
 23. Par pašvaldības zemes iznomāšanu Ilūkstes pilsētā.
 24. Par apsaimniekošanas tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem “Avotiņi” Dvietes pagastā un Pļavu iela 16, Ilūkstē.
 25. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Bebrenē.
 26. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Bite Latvija” Eglainē.
 27. Par adrešu piešķiršanu Bebrenes pagastā.
 28. Par adreses Liepu iela 80, Eglainē likvidēšanu.
 29. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu G.A. Bebrenes pagastā.
 30. Par zemes iznomāšanu ZS “Virpotāji” Bebrenes pagastā.
 31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu M.R. Bebrenes pagastā.
 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu zemnieku saimniecībai “Zaķīši” Bebrenes pagastā.
 33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.Č. Šēderes pagastā.
 34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu T.Č. Šēderes pagastā.
 35. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ņ.M. Šēderes pagastā.
 36. Par zemes iznomāšanu M.Z. Šēderes pagastā.
 37. Par zemes iznomāšanu P.T. Šēderes pagastā.
 38. Par zemes iznomāšanu P.T. Eglaines pagastā.
 39. Par mantojamās zemes vienības sadalīšanu nekustamajā īpašumā “Puslauki” Eglaines pagastā.
 40. Par zemes iznomāšanu S.S. Eglaines pagastā.
 41. Par zemes iznomāšanu zemnieku saimniecībai “Zālītes” Eglaines pagastā.
 42. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Eglaines pagastā.
 43. Par zemes nomas līguma pagarināšanu L.S. Eglaines pagastā.
 44. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ‘Ceriņi” Pilskalnes pagastā.
 45. Par zemes nomas līguma pagarināšanu J.P. Pilskalnes pagastā.
 46. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Ž.V. Pilskalnes pagastā.
 47. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.K. Pilskalnes pagastā.
 48. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ZS “Dzintari” Pilskalnes pagastā.
 49. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Amuļi 1” Pilskalnes pagastā un nosaukuma “Gaudzeji” piešķiršanu.