Domes sēde

Domes sēde

Datums: 30/09/2020
Laiks: 16:00


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

2020.gada 30.septembrī                                                                                       Nr.13

Plkst.16.00

Ilūkstes novada domē

 

 Darba kārtība

 

 1. Par valsts mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības izglītības iestādēm un iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu.
 2. Par grozījumiem domes 23.01. 2020. lēmumā Nr.24 “Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2020.gadam“.
 3. Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”.
 4. Par finansiālu atbalstu ārkārtas situācijā.
 5. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 6. Par finansiālu atbalstu grāmatas izdošanai par Ilūkstes pilsētas vēsturi.
 7. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”.
 8. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunlauciņi”, Pilskalnes pagastā atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 9. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Gundari”, Dvietes pagastā atsavināšanu.
 10. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Skolas iela 34, Eglaines pagastā atsavināšanu.
 11. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “Svente 4A”, Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai.
 12. Par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību „Bērziņi 219A“, Šēderes pagastā nodošanu atsavināšanai.
 13. Par pašvaldības dzīvokļa Kastaņu iela 36-17, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 14. Par pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Ķiršu iela 1, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 15. Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai.
 16. Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra nolikuma apstiprināšanu.
 17. Par Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītāja iecelšanu.
 18. Par Anitas Naļivaiko atbrīvošanu no Ilūkstes novada bāriņtiesas locekles pienākumu pildīšanas.
 19. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Uzvaras 2” Bebrenes pagastā un nosaukuma “Lejasivari” piešķiršanu.
 20. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Ziedoņi” Dvietes pagastā un nosaukuma “Jaunziedoņi” piešķiršanu.
 21. Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Rozītes 1” Pilskalnes pagastā un nosaukumu “Rozīšu pļavas” un “Rozīšu lauki” piešķiršanu.
 22. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 23. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 24. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā.
 25. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
 26. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Dvietes pagastā.
 27. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 28. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Subatē.
 29. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai
  nekustamajā īpašumā “Pagastmāja”, Dvietē.