Domes sēde

Domes sēde

Datums: 29/07/2020
Laiks: 15:30


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

Domes sēde Nr.10

Plkst. 15.30

 

Darba kārtība

 

 1. Par pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” likvidācijas procesa uzsākšanu.
 2. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 3. Par finansiālu atbalstu biedrībai “Bebrenes pagasta slēpošanas, skriešanas klubs “BEBRA”“.
 4. Par finansiālu atbalstu L.G.
 5. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Asfaltseguma atjaunošana Ilūkstes pilsētas ielās” īstenošanai.
 6. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” telpu remonts” īstenošanai.
 7. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures sistēmas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” īstenošanai.
 8. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilūkstes novada grants ceļu atjaunošana” īstenošanai.
 9. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Ilūkstes novada Šēderes pagasta Skolas ielas remonts 0,400 km garumā” īstenošanai.
 10. Par saistošo noteikumu Nr. 5-b/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 23.janvara saistošajos noteikumos Nr.1-b/2020 “Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” apstiprināšanu.
 11. Par 4.maija gatves izveidošanu Ilūkstes pilsētā.
 12. Par adreses “Saulespuķes”, Bebrenes pagastā piešķiršanu.
 13. Par adreses “Vecsvidrišķi”, Pilskalnes pagastā likvidēšanu.
 14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Raiņa iela 49, Ilūkstē.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Saurieši” un Darba iela 4, Subatē.
 16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Rudzīši“ un nosaukuma „Jaunrudzīši“ piešķiršanu Prodes pagastā.
 17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Tīreļi” Pilskalnes pagastā.
 18. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Dzērves” Dvietes pagastā un nosaukuma “Stārķi” piešķiršanu.
 19. Par nekustamā īpašuma „Dzeņi” sadalīšanu un jauna īpašuma “Dzilnas” izveidošanu Pilskalnes pagastā.
 20. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā.
 21. Par pašvaldības apbūvētas zemes nomu Šēderes pagastā
 22. Par saistošo noteikumu Nr.6/2020 “Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2018.gada    31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2018 „Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
 23. Par grozījumiem Ilūkstes novada Sociālā dienesta 31.07.2009. nolikumā.