Domes sēde

Domes sēde

Datums: 29/03/2018
Laiks: 15:00


DOMES SĒDE

2018.gada 29.martā    

Ilūkstē   

                                                                                                                                     Nr. 4 

Sēde sākas plkst. 14:00                                       

 Darba kārtībā

 1. Par SIA “Veselības centrs Ilūkste” 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 2. Par SIA “Ornaments” 2017.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
 3. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 4. Par finansiālu atbalstu projektam “Veselīgs dzīvesveids- tas ir stilīgi”.
 5. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā.
 6. Par pašvaldības administrācijas kancelejas nodaļas nolikuma apstiprināšanu.
 7. Par sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu.
 8. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.2/2018 “Par sociālajiem pakalpojumiem Ilūkstes novada pašvaldībā””.
 9. Par Līvānu novada centrālās bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusā Ilūkstes un Līvānu novados.
 10. Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2018.-2020.gadam iekļauto Ilūkstes novada pašvaldības infrastruktūras attīstību.
 11. Par zvejas tiesību nomu V.S. Marijas ezerā Šēderes pagastā.
 12. Par precizējumiem saistošajos noteikumos Nr.3/2018 “Par Ilūkstes novada pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”.
 13. Par noteikumu “Kārtība, kādā novada pašvaldība iznomā neapbūvētas pašvaldības zemes” apstiprināšanu.
 14. Par pašvaldības dzīvokļa Raiņa ielā 25, Ilūkstē nodošanu atsavināšanai.
 15. Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 15, Eglainē pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem.
 16. Par dzīvojamās mājas “Jaunbūves”, Šēderes pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošanu  dzīvokļu īpašniekiem.
 17. Par Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudzes atbrīvošanu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma 2018.gadā.
 18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām.
 19. Par apbūves tiesības piešķiršanu biedrībai “Jāšanas sporta klubs “Gaita””.
 20. Par M.D. īpašumā piešķirtās zemes samaksas samazināšanu Dvietes pagastā.
 21. Par zemes nomas līguma pagarināšanu IK “A” Bebrenes pagastā.
 22. Par zemes nomas līguma pagarināšanu S.S. Šēderes pagastā.
 23. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.R. Šēderes pagastā.
 24. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.L. Šēderes pagastā.
 25. Par zemes iznomāšanu SIA “Lazdu Kalni D” Šēderes pagastā.
 26. Par zemes iznomāšanu S.L. Šēderes pagastā.
 27. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu E.M. Šēderes pagastā.
 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu A.D. Eglaines pagastā.
 29. Par zemes iznomāšanu N.K. Eglaines pagastā.
 30. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā  īpašuma “Avotiņi” Eglaines pagastā un nosaukuma “Lašupes” piešķiršanu.
 31. Par zemes nomas līguma pagarināšanu V.J. Pilskalnes pagastā.
 32. Par zemes nomas līguma pagarināšanu k/s “Dubezers”  Pilskalnes pagastā.
 33. Par ceļa reālservitūta nodibināšanu par labu nekustamajam īpašumam “Dzilnas” Pilskalnes pagastā.
 34. Par zemes vienības daļas (4480 004 0122) iznomāšanu Pilskalnes pagastā.
 35. Par zemes vienības daļas (4444 006 0073) iznomāšanu Bebrenes pagastā.
 36. Par zemes vienības daļas (4444 004 0079) iznomāšanu Bebrenes pagastā.
 37. Par zemes vienības daļas (4444 008 0088) iznomāšanu Bebrenes pagastā.
 38. Par zemes vienības daļas (4435 006 0018) iznomāšanu Prodes pagastā.