Domes sēde

Domes sēde

Datums: 27/02/2020
Laiks: 15:30


Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

Darba kārtība

 

 1. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai un reliģiskajai organizācijai.
 2. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām.
 3. Par grozījumiem 28.03.2019. Ilūkstes novada domes lēmumā Nr.94 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu”.
 4. Par Ilūkstes novada pašvaldības bezcerīgo debitoru parādu izslēgšanu no bilances.
 5. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”.
 6. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ilūkstes novadā”.
 7. Par grozījumiem Ilūkstes Raiņa vidusskolas nolikumā.
 8. Par Raudas internātpamatskolas likvidācijas procesa uzsākšanu.
 9. Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.
 10. Par adreses maiņu Strēlnieku ielā 49A, Ilūkstē.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lāčplēša iela 7, Ilūkstē, nosaukumu un adrešu piešķiršanu.
 12. Par valstij piekritīgas zemes vienības “Putnu ferma 1”, Ilūkstē pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
 13. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Ziedoņi” Dvietes pagastā.
 14. Par nomas līguma pagarināšanu SIA “Tele 2” Pilskalnes pagastā.
 15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā.
 16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Šēderes pagastā.
 17. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Labslāvi”, Šēderes pagastā.
 18. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu “Zvejnieki” Prodes pagastā.
 19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
 20. Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līgumu pagarināšanu Bebrenes pagastā.
 21. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Bebrenes pagastā.
 22. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Bebrenes pagastā.
 23. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā.
 24. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.
 25. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Dvietes pagastā.
 26. Par zemes vienības Darba ielā 4, Subatē piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai Subatē.