Domes sēde

Domes sēde

Datums: 23/01/2020
Laiks: 15:30


 

Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

 

 

Darba kārtība

 

 1. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2013 „Par sociālajiem pabalstiem Ilūkstes novada pašvaldībā”.
 2. Par Ilūkstes novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu cenrādi.
 3. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7/2011 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ilūkstes novadā”.
 4. Par piedāvājumu pārņemt valstij piekritīgo nekustamo īpašumu Zemnieku ielā 30, Ilūkstē.
 5. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Brīvības ielā 11, Ilūkstē.
 6. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Eglaines pagastā.
 7. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.
 8. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu
  “ Saulītes”, Dvietes pagastā.
 9. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Dvietes pagastā.
 10. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.
 11. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Šēderes pagastā.
 12. Par pašvaldības zemes vienības nodošanu atsavināšanai Šēderes pagastā.
 13. Par pašvaldības zemes vienības daļas nomas tiesību izsoli Dvietes pagastā.
 14. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Dvietes pagastā.
 15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam ” Grāvji 1″, Pilskalnes pagastā.
 16. Par pašvaldības dzīvokļa Senlejas iela 6-8, Pilskalnē nodošanu atsavināšanai.
 17. Par finansiālu atbalstu Ilūkstes novada asins donoriem.
 18. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām 2020.gadā.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu biedrībai „MOTO ILŪKSTE”.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu.
 21. Par grozījumiem domes 20.12.2018. lēmumā Nr.420 „Par ēdināšanas pakalpojumu maksas noteikšanu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
 22. Par ēdināšanas, ceļa (transporta) un viesnīcu (naktsmītņu) maksas izdevumu segšanu pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem.
 23. Par Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu tāmju apstiprināšanu 2020.gadam.
 24. Par grozījumiem Ilūkstes novada domes 26.06.2018. lēmumā Nr. 231
  „Par degvielas normu noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem transportlīdzekļiem”.
 25. Par pašvaldības īpašumā iegādātā pamatlīdzekļa iekļaušanu bilancē.
 26. Ilūkstes novada pašvaldības mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietošanu 2020.gadam un vidējā termiņa programmas 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.
 27. Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksu 2020.gadā.
 28. Par pašvaldības 2019.gada budžeta izpildi.
 29. Par Ilūkstes novada pašvaldības budžetu 2020. gadam.