Domes sēde

Domes sēde

Datums: 28/11/2019
Laiks: 15:30


 

 

Kārtējā sēde notiek novada domē Brīvības ielā 7, Ilūkstē (2. stāvā, sēžu zālē)

 

Darba kārtība

 

 

 1. Par SIA „Ornaments” pamatlīdzekļu izslēgšanu no bilances.
 2. Par papildus finansējuma piešķiršanu.
 3. Par pašvaldības īpašumā esošo būvju bilances vērtības palielināšanu un jaunizveidoto inženierbūvju iekļaušanu bilancē.
 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu.
 5. Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.1-b/2019 “Par Ilūkstes novada pašvaldības 2019.gada budžetu”.
 6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bizenīši”, Subatē atsavināšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
 7. Par pagaidu dzīvojamo telpu statusa atcelšanu.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam Lāčplēša iela 7, Ilūkstē un tā nodošanu atsavināšanai.
 9. Par pašvaldības apbūvētas zemes iznomāšanu Brīvības ielā 11, Ilūkstē.
 10. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Puslauki” Eglaines pagastā.
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Klintis”, nosaukuma “Avenāji” piešķiršanu Pilskalnes pagastā.
 12. Par adrešu piešķiršanu un likvidēšanu Ilūkstes novadā.
 13. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Subates pilsētā.
 14. Par neizpirktās zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā.
 15. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Prodes pagastā.
 16. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līgumu pagarināšanu Šēderes pagastā.
 17. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.
 18. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Šēderes pagastā.
 19. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanu Eglaines pagastā.

Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Eglaines pagastā.